Pa­mela vil ser­ve­re grøn mad i fængs­ler

BT - - NYHEDER -

KØDFRI FÆNGS­LER Hvis man er en af de fl ere mil­li­o­ner se­e­re, der har set et af­snit af den ame­ri­kan­ske hit­se­rie ’ Baywatch’, så er det ik­ke svært at genkal­de sig et bil­le­de af Pa­mela An­der­son, der let og ufor­sty rret lø­ber ned ad stran­den iført sin iko­ni­ske rø­de ba­de­d­ragt. Den 48- åri­ge Pa­mela An­der­son er i dag ryk­ket væk fra stran­den og vil i ste­det ind i de ame­ri­kan­ske fængs­ler.

I et nyt brev til dy­re­vel­færds­or­ga­ni­sa­tio­nen Pe­ta skri­ver sku­e­spil­le­ren iføl­ge NZ He­rald, at hun med glæ­de vil hjæl­pe med at kok­ke­re­re må­l­ti­der til de ind­sat­te i New York Ci­tys fængs­ler, så læn­ge ma­den ik­ke in­de­hol­der kød.

» Hvis fængs­ler­ne i New York føl­ger ek­semp­let fra Arizo­na og be­gyn­der at ser­ve­re en kødfri kost, så vil jeg med glæ­de hjæl­pe til med bå­de at la­ve ma­den og ser­ve­re den for de ind­sat­te, « for­tæl­ler Pa­mela An­der­son i bre­vet til Pe­ta iføl­ge NZ He­rald.

’ Baywatch’- stjer­nens ihær­di­ge for­søg på at gø­re ko­sten i fængs­ler­ne kødfri bli­ver dog ik­ke mødt med stor en­tu­si­as­me fra New York Ci­tys po­li­ti­ke­re.

» Vi har stor respekt for Pe­tas ar­bej­de, men der er nok stør­re sand­syn­lig­hed for, at jeg er med som sku­e­spil­ler i ge­nind­spil­nin­gen af ’ Baywatch’, « si­ger New York Ci­tys gu­ver­nør An­drew Cuo­mo, iføl­ge NZ He­rald.

Pa­mela An­der­son har væ­ret ve­ge­tar si­den te­e­na­ge­å­re­ne, men le­ver nu som ve­ga­ner, så i dag spi­ser hun hel­ler ik­ke mæl­ke­pro­duk­ter og an­dre fø­de­va­rer, der kom­mer fra dyr. Vi har stor respekt for Pe­tas ar­bej­de, men der er nok stør­re sand­syn­lig­hed for, at jeg er med som sku­e­spil­ler i ge­nind­spil­nin­gen af ’ Baywatch’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.