ER HUN SE­RI­E­MOR­DER?

Kvin­de­li­ge mor­de­re

BT - - NYHEDER -

SYGEHUSDRAB » Den vær­ste vagt no­gen­sin­de. « Så­dan be­skrev den nu 31- åri­ge sy­geple­jer­ske for et år si­den selv på Fa­ce­book den nat­te­vagt på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus, der skul­le en­de med at bli­ve hen­des sid­ste. Iføl­ge til­ta­len mod kvin­den slog hun to pa­tien­ter ihjel i lø­bet af den før­ste halvan­den ti­me af sin 12- ti­mers vagt nat­ten mel­lem 28. fe­bru­ar og 1. marts sid­ste år. En tred­je pa­tient nå­e­de og­så at dø af hjer­te­stop se­ne­re på nat­ten eft er at ha­ve få­et sprøjtet en livs­far­lig me­di­cin- co­ck­tail ind i si­ne årer. Men hun blev på et hæn­gen­de hår genop­li­vet.

Når næv­nin­ge­sa­gen mod den 31- åri­ge sy­geple­jer­ske i dag be­gyn­der ved Ret­ten i Ny­kø­bing Fal­ster, vil sy­geple­jer­sken des­u­den stå til­talt for at ha­ve dræbt en fj er­de pa­tient helt til­ba­ge i 2012.

Kom­bi­na­tio­nen af en kvin­de­lig sy­geple­jer­ske, der er til­talt for at slå en se­rie af pa­tien­ter ihjel på det sam­me sy­ge­hus over en pe­ri­o­de på tre år, gør sa­gen unik i dansk rets­hi­sto­rie. Næg­ter sig skyl­dig Kvin­den har ka­te­go­risk næg­tet sig skyl­dig si­den sin an­hol­del­se få ti­mer eft er af­slut­nin­gen på den dra­ma­ti­ske nat­te­vagt for et år si­den. Hun vil for­ment­lig bli­ve idømt fængsel på liv­s­tid, hvis hun ken­des skyl­dig i de me­get al­vor­li­ge an­kla­ger om drab på pa­tien­ter.

Eft er po­li­tiets op­fat­tel­se har hun slå­et pa­tien­ter­ne ihjel ved be­vidst at gi­ve dem en dø­de­lig co­ck­tail af stærk me­di­cin som mor­fi n og ste­so­lid

agen tog for al­vor fart eft er den dra­ma­ti­ske nat­te­vagt på Aku­taf­de­lin­gen i Ny­kø­bing Fal­ster fra 28. fe­bru­ar kl. 19 til 1. marts kl. 07. Her dø­de i alt fi re pa­tien­ter, men en af dem – en 73- årig kvin­de – blev på et hæn­gen­de hår genop­li­vet. I hen­des blod fandt man spor af såvel mor­fi n i for­gift nings­mæs­sig kon­cen­tra­tion, ste­so­lid og hjer­te­me­di­ci­nen cord­a­ro­ne.

Præ­cis de sam­me tre præ­pa­ra­ter blev der fun­det spor af i et og sam­me sprøjte­hyl­ster, som po­li­ti­et se­ne­re sam­me dag fandt i en aff aldscon­tai­ner på sy­ge­hu­set. Læ­ger og sy­geple­jer­sker har sam­stem­men­de for­kla­ret po­li­ti­et, at sy­ge­hus­per­so­na­le nor­malt ik­ke blan­der præ­pa­ra­ter i sam­me sprøjte. In­gen be­vi­ser Sprøjten i skral­des­pan­den hav­de in­gen brug­ba­re fi nger­aft ryk el­ler dn­a­spor, men po­li­tiets an­kla­ger mod den 31- åri­ge sy­geple­jer­sker støt­ter sig især på en lang ræk­ke be­la­sten­de vid­neud­sagn fra hen­des nær­me­ste kol­le­ger.

Ik­ke mindst fra den sy­geple­jer­ske, der den på­gæl­den­de nat var på nat­te­vagt med den 31- åri­ge kvin­de. Hun så kort før en pa­tients hjer­te­stop den 31- åri­ge, mens hun stod bø­jet ind over pa­tien­ten med et par sprøjter i hån­den, som hun der­på hur­tigt for­søg­te at skju­le mel­lem bar­men og sin ene overarm.

Po­li­ti­et har ik­ke hidtil kun­net pe­ge på no­get o p l a g t mo­tiv til de drab og drabs­for­søg, som den 31- åri­ge sy­geple­jer­ske har sid­det fængs­let for. Dog har po­li­ti­et hæft et sig ved, at hun iføl­ge en men­ta­lun­der­sø­gel­se li­der af en så­kaldt ’ hi­strio­nisk per­son­lig­heds­for­styr­rel­se’. Den er blandt an­det ken­de­teg­net ved, at per­so­nen he­le ti­den sø­ger eft er spæn­ding og dra­ma for selv at kom­me i cen­trum for op­mærk­som­he­den.

Der skal afh øres 70 vid­ner un­der næv­nin­ge­sa­gen i Ny­kø­bing, hvor der først ven­tes at fal­de dom i slut­nin­gen af ju­ni.

. Mænd teg­ner sig sta­dig for ho­ved­par­ten af drab i Dan­mark, men kvin­de­li­ge mor­de­re er ik­ke læn­ge­re no­get sær­syn. Om­kring ot­te pro­cent af dan­ske drab be­gås af kvin­der, der to­talt set teg­ner sig for godt hver fem­te døm­te over­træ­del­se af straff eloven.

Østre Lands­ret stad­fæ­ster straff en på 11 års fængsel til en 72- årig kvin­de fra Næst­ved, der har dræbt sin mand med en køk­kenk­niv.

En 16- årig pi­ge bli­ver idømt ni års fængsel for at ha­ve slå­et sin mor ihjel i Kvis­sel med kniv­stik sam­men med en 29- årig mand.

Ret­ten i Søn­der­borg idøm­mer en 38- årig kvin­de 11 års fængsel for dra­bet på hen­des 48- åri­ge kæ­re­ste i Søn­der­borg.

Ret­ten i Næst­ved fi nder en 27- årig kvin­de skyl­dig i dra­bet på sin eks­kæ­re­ste, der blev myr­det med et kniv­stik i hjer­tet i Fens­mark.

En 35- årig kvin­de bli­ver i Oden­se idømt 12 års fængsel for at ha­ve dræbt en 64- årig mand i en lej­lig­hed i Volls­mo­se med bl. a. et ko­ben.

SA­GEN KORT

Kvin­de­li­ge mor­de­re er ik­ke læn­ge­re no­get sær­syn. Om­kring ot­te pro­cent af dan­ske drab be­gås af kvin­der, der to­talt set teg­ner sig for godt hver fem­te døm­te over­træ­del­se af straff eloven.

Den 31- åri­ge sy­geple­jer­ske blev an­holdt 1. marts i fj or og har si­den sid­det va­re­tægts­fængs­let.

Hun er til­talt for drab på tre pa­tien­ter i åre­ne 2012- 15 på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus, hvor hun har ar­bej­det på to for­skel­li­ge af­de­lin­ger. Des­u­den er hun til­talt for drabs­for­søg på en fj er­de pa­tient for et år si­den på sin sid­ste, dra­ma­ti­ske nat­te­vagt.

Hun næg­ter sig skyl­dig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.