Der­for er en over­do­sis Net­fl ix far­ligt

BT - - NYHEDER -

STREA­M­ING Ame­ri­kansk stu­die ad­va­rer mod bin­ge wat­ching – over­dre­ven ind­ta­gel­se af se­ri­er. Det er et vok­sen­de pro­blem. Har du al­le­re­de ind­ta­get den nye sæ­son af Hou­se of Cards gen­nem umå­de­hol­den Net­fl ix- kig­ning – alt­så ved at se to el­ler fl ere af­snit ud i en kø­re? Så skal du nok li­i­i­ge tjek­ke hel­bre­det, for det kan skam væ­re far­ligt med det der se­rie- frå­se­ri – el­ler bin­ge wat­ching, som det hed­der på en­gelsk.

Det me­ner i hvert fald Uni­ver­si­ty of To­ledo i Ohio, USA. Her har man gen­nem­ført et stu­die om bin­ge- wat­ching, og skal man tro dem, så er se­ri­e­frå­se­ri­et ik­ke godt for hel­bre­det. To ti­mer tv dag­ligt I stu­di­et hav­de man ud­valgt 408 til­fæl­di­ge per­so­ner, hvoraf de 35 pro­cent be­teg­ne­de sig selv om bin­ge wat­chers. 77 pro­cent af he­le grup­pen er­klæ­re­de, at de så mindst to ti­mer tv dag­ligt, og se­ri­e­frå­ser­ne no­get me­re. I stu­di­ets kon­klu­sion når for­sker­ne frem til, at der er en sam­men­hæng mel­lem bin­gewat­ching og dår­li­ge­re fy­sisk og men­talt hel­bred – og i øv­rigt ad­va­re mod, at det er et vok­sen­de pro­blem, som man skal væ­re op­mærk­som på.

Det er ik­ke før­ste gang, at un­der­sø­gel­ser tæn­der ad­var­sels­lam­per mod bin­ge wat­ching. I 2015 præ­sen­te­re­de et stu­die fra Uni­ver­si­ty of Te­xas og­så et re­sul­tat, der vi­ste, at men­ne­sker, der led af de­pres­sio­ner el­ler en­som­hed, var me­re til­bø­je­li­ge til at bli­ve afh æn­gi­ge af at bin­ge wat­che – på linje med an­dre afh æn­gig­he­der.

» Fy­sisk træt­hed og pro­ble­mer med over­vægt og an­dre hel­bredspro­ble­mer er for­bun­det med bin­ge wat­ching, og det bør ta­ges al­vor­ligt, « lød det fra Yoon Hi Sung, en af for­sker­ne bag stu­di­et.

Så selv om det er til­træk­ken­de at gi­ve eft er for de 20 se­kun­ders nedtæl­ling på Net­fl ix- se­ri­en – el­ler ba­re ka­ste sig ud i et heft igt sam­men­hæn­gen­de for­brug af Ham­mer­slag og Ho­ri­sont på dr. dk, så skal man pas­se på – der er no­get far­ligt in­de­ni. I hvert fald iføl­ge ame­ri­kan­ske for­ske­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.