Pas­sa­ge­rer val­far­ter sta­dig i stor stil til Ka­strup

BT - - NYHEDER -

REJSEMANI Der rej­ser sta­digt fl ere pas­sa­ge­rer via Kø­ben­havns Luft havn i Ka­strup. Ik­ke mindst de nye pas­sa­ge­rer fra lav­pris­fl ysel­ska­ber­ne gi­ver øget tra­fi k. Det vi­ser de se­ne­ste tal fra luft hav­nen. I fe­bru­ar kom der 1,95 mil­li­on pas­sa­ge­rer gen­nem luft hav­nen, og det var en stig­ning på 16 pct. i for­hold til året før.

» Det er især fl ysel­ska­ber som Ry­a­nair, Norwe­gi­an og Ea­syjet, der teg­ner sig for en me­get stor del af væk­sten.

Det er dog ik­ke ale­ne lav­pris­sel­ska­ber­ne, der vok­ser, og ge­ne­relt teg­ner der sig et bil­le­de af, at der er en sti­gen­de in­ter­es­se for at rej­se til Dan­mark, « skri­ver den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Kø­ben­havns Luft havn Tho­mas Wold­bye i en med­del­el­se.

I marts kom­mer end­nu et lav­pris­sel­skab til, nem­lig un­gar­ske Wizz Air, der åb­ner en ru­te til Ma­kedo­ni­en.

Kø­ben­havns Luft havn åb­ne­de i 2010 sin lav­pri­s­ter­mi­nal, hvor det er bil­li­ge­re for fl ysel­ska­ber at an­kom­me og af­gå, end til­fæl­det er for de øv­ri­ge ter­mi­na­ler. An­tal pas­sa­ge­rer der fly­ver fra/ til Kø­ben­havns Luft­havn

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.