Bli­ver i X Fa­ctor trods be­svi­mel­se

BT - - NYHEDER -

DRA­MA PÅ DI­REK­TE TV Tirs­dag af­ten be­svi­me­de den 53- åri­ge ’ X Fa­ctor’- del­ta­ger An­drew Mur­ray på di­rek­te tv. Det fik ham til at over­ve­je sin frem­tid i ’ X Fa­ctor’. » In­den jeg gik til læ­gen ons­dag mor­gen, over­ve­je­de jeg, hvad det vil ha­ve af be­tyd­ning, hvis der var et el­ler an­det rig­tig al­vor­ligt galt – hvis det nu var en hjer­ne­blød­ning el­ler en blod­prop – om jeg så vil­le fort­sæt­te, « si­ger An­drew Mur­ray til BT. ’ Fed må­de at krad­se af på’ Men den ro­ck­el­sken­de ’ X Fa­ctor’del­ta­ger var ik­ke læn­ge om at kom­me til en kon­klu­sion: » Jeg tænk­te: ’ Hvil­ken må­de vil­le væ­re fe­de­re at krad­se af på end på li­ve- tv, mens jeg la­ver no­get, jeg el­sker?’ «

Fra det øje­blik var An­drew Mur­ray, der ty­de­lig­vis er i top­form igen, fast be­slut­tet på at fort­sæt­te i kon­kur­ren­cen.

» Det vil­le væ­re lidt synd for dem, jeg ef­ter­la­der, min dat­ter og min fa­mi­lie, men jeg vil­le ha­ve fort­sat, selv­om det var al­vor­ligt – men det er det hel­dig­vis ik­ke, « si­ger han.

Se­ne­re sam­me mor­gen kun­ne hans læ­ge nem­lig kon­sta­te­re, at der ik­ke var ta­le om farlige syg­dom­me el­ler li­del­ser.

Mur­ray har en så­kaldt syn­ko­pe­ring i et af hjer­tets kam­re, der kan gø­re ryt­men forskudt i for­hold til de øv­ri­ge tre hjer­te­kam­re. Og når der som føl­ge her­af er en plud­se­lig ned­sat blodtil­før­sel til hjer­nen, kan han mi­ste be­vidst­he­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.