Fre­det og for­fulgt

BT - - NYHEDER -

NÆSEHORN Jag­ten på de sto­re, græ­sæ­den­de næsehorn i Afri­ka fort­sæt­ter, selv om myn­dig­he­der, dy­re­værnsor­ga­ni­sa­tio­ner og me­di­er år eft er år ad­va­rer om, at næ­se­hor­nets fort­sat­te ek­si­stens på klo­den er tru­et. Men der er pen­ge i dy­re­nes horn. I Asi­en kan knust næsehorn sta­dig sæl­ges, for­di der er men­ne­sker i blandt an­det Ki­na og Viet­nam, der tror, at det knu­ste horn har hel­bre­den­de virk­ning.

Hor­net be­står el­lers mest af ke­rat­in, der er sam­me stof, som vo­res neg­le er la­vet af.

Eft er­spørgs­len er så stor, at der i 2015 blev ned­lagt re­kord­man­ge næsehorn i Afri­ka un­der ulov­lig jagt.

Den In­ter­na­tio­na­le Uni­on for Be­va­rel­se af Na­tu­ren ( IUCN) har gjort kryb­s­kyt­ter­nes ned­skyd­nin­ger af næsehorn i fj or op. Der blev dræbt mindst 1.338 næsehorn på det afri­kan­ske kon­ti­nent, si­ger IUCN i en pres­se­med­del­el­se.

Der er ta­le om det hø­je­ste an­tal på et år si­den 2008, da Syd­afri­ka for­bød han­del med næsehorn.

Det sat­te fart i ulov­lig jagt på næsehorn.

IUCN si­ger, at kryb­s­kyt­ter si­den da har skudt og dræbt knap 6.000 næsehorn.

Det fran­ske nyheds­bu­reau AFP skri­ver, at et ki­lo horn fra næsehorn kan ind­brin­ge om­kring 60.000 dol­lar på det sor­te mar­ked. Det er om­kring 408.000 kro­ner, hvil­ket gør horn dy­re­re end ko­kain. Ja­ger kryb­s­kyt­ter­ne Der var godt nok ta­le om re­kord for dræb­te næsehorn i fj or, men IUCN hæft er sig ved, at der og­så er no­get po­si­tivt i de el­lers tri­ste tal. For, skri­ver or­ga­ni­sa­tio­nen i sin pres­se­med­del­el­se, stig­nings­tak­ten i an­tal­let af dræb­te næsehorn er i de se­ne­ste år ta­get af.

An­tal­let sti­ger, men ik­ke så hur­tigt som før.

IUCN skri­ver, at det kan hæn­ge sam­men med, at myn­dig­he­der­ne har in­ten­si­ve­ret kam­pen mod kryb­s­kyt­ter og ar­bej­det med at pas­se på næsehorn.

I de se­ne­ste to år har kryb­s­kyt­ter skudt fær­re næsehorn i Ke­nya end tid­li­ge­re, og og­så i Syd­afri­ka har kryb­s­kyt­ter­ne få­et ram på fær­re af de sto­re dyr.

Syd­afri­ka har den stør­ste be­stand af næsehorn i Afri­ka. Det er og­så i Syd­afri­ka, at kryb­s­kyt­ter­ne i de se­ne­re år har væ­ret mest ak­ti­ve.

Si­den 2008 er 85 pro­cent af de ulov­ligt skud­te næsehorn ble­vet dræbt i Syd­afri­ka.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.