Nej, li­ge nu har klub­ben brug for hans pen­ge Ja, han skal gå af og fort­sæt­te som in­ve­stor

BT - - DEBAT -

JO­A­CHIM SPERLING

CHRI­STI­AN THYE- PE­TER­SEN

tro­vær­dig­hed. Jan Bech An­der­sen skift ede he­le be­sty­rel­sen ud i 2014 med et man­tra om se­ri­ø­si­tet og tro­vær­dig­hed. Nu skul­le Brønd­by væ­re en rig­tig virk­som­hed. Oscar- sa­gen un­der­gra­ver fuld­stæn­dig den tro­vær­dig­hed. Når for­man­den ano­nymt be­går ka­rak­ter­mord på træ­ne­ren på et fan­forum, kan man ik­ke ta­le om en tro­vær­dig­hed i for­hold til for­man­den. Der­for er det na­tur­ligt, hvis han ta­ger kon­se­kven­sen og for­la­der for­mand­spo­sten i klub­ben.

SA­GEN HAND­LER OM

mødt no­gen, som ik­ke træk­ker på smilebån­det og ryster på ho­ve­d­et ad sa­gen og tæn­ker, at det er helt vildt. Den er så apar­te, at man ik­ke i frem­ti­den vil se på Jan Bech An­der­sen som for­mand uden at tæn­ke på den.

JEG HAR IK­KE

IN­GEN KAN AN­FÆG­TE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.