Fær­re te­e­na­ge­mødre kan skyl­des so­ci­a­le me­di­er

BT - - NYHEDER -

NU­TI­DENS UN­GE I det mind­ste får bør­ne­ne ik­ke børn – i hvert fald ik­ke så man­ge som tid­li­ge­re. En net­op of­fent­lig­gjort bri­tisk sta­ti­stik vi­ser, at fal­det i an­tal­let af teenagegraviditeter i Eng­land og Wa­les er mar­kant. En sta­dig strøm af ad­vars­ler om kon­se­kven­ser­ne af børns brug af in­ter­net­tet og so­ci­a­le net­værk bag de luk­ke­de dø­re til væ­rel­ser­ne har gjort for­æl­dre be­kym­re­de, men nu pe­ger me­get på, at un­ges ’ op­hold’ i cy­ber­s­pa­ce uden for vir­ke­lig­he­dens ver­den kan væ­re en væ­sent­lig år­sag til, at bri­ter­ne nu en­de­lig er ved at få an­tal­let af de man­ge uøn­ske­de gravi­di­te­ter blandt pi­ger un­der 18 år bragt ned.

» Mu­lig­vis har det fal­den­de ni­veau for druk blandt te­e­na­ge­re re­du­ce­ret sand­syn­lig­he­den for ube­skyt­tet sex, og når te­e­na­ge­re i sti­gen­de grad so­ci­a­li­se­rer on­li­ne, be­græn­ser det mu­lig­he­der­ne for seksu­el ak­ti­vi­tet, « for­kla­rer Cla­re Murp­hy fra Bri­tish Preg­nan­cy Ad­visory Ser­vi­ce til avi­sen The Daily Te­le­graph. Un­der­vis­ning og præ­ven­tion I 1998 skab­te det alarm­til­stand, at sta­ti­stik­ken vi­ste 47 gravi­di­te­ter pr. 1.000 te­e­na­gepi­ger mel­lem 15 og 17 år. An­tal­let var mar­kant hø­je­re end i lan­de, som bri­ter­ne nor­malt sam­men­lig­ner sig med, og den den­gang nyvalg­te La­bour- re­ge­ring sat­te ind med un­der­vis­ning, rå­d­giv­ning og ad­gang til præ­ven­tion. De nye tal vi­ser, at tal­let nu er un­der 23 gravi­di­te­ter pr. 1.000 te­e­na­gepi­ger i Eng­land og Wa­les – Skot­land og Nor­dir­land er med de­res selv­sty­re­ad­mi­ni­stra- tion ik­ke en del af den bri­ti­ske sta­ti­sti­ske op­gø­rel­se.

De man­ge po­li­ti­ske ini­ti­a­ti­ver har li­ge­le­des spil­let en stor rol­le un­der­stre­ger Cla­re Murp­hy. Man kan må­ske og­så fo­re­stil­le sig, at det i nog­le til­fæl­de kan væ­re let­te­re for en usik­ker te­e­na­ger at ’ spør­ge’ Goog­le til rå­ds, end det tid­li­ge­re var at få råd om, hvor­dan man skal for­hol­de sig til seksu­elt sam­kvem. Kro­no­lo­gisk sam­men­fald Pro­fes­sor David Pa­ton fra Not­ting­ham Uni­ver­si­ty Business hen­vi­ser i The Daily Te­le­graph til, at der er et kro­no­lo­gisk sam­men­fald mel­lem so­ci­a­le me­di­ers vok­sen­de po­pu­la­ri­tet og det brat­te fald i teenagegraviditeter – det ind­fin­der sig fra om­kring 2007. Han på­pe­ger, at man kan fin­de et lig­nen­de møn­ster i ek­sem­pel­vis New Ze­aland.

Kon­to­ret for Na­tio­na­le Sta­ti­stik­ker kon­sta­te­rer, at an­tal­let af gravi­di­te­ter for pi­ger un­der 18 år med de se­ne­st op­gjor­te tal – der er fra 2014 – er det la­ve­ste si­den 1969, hvor man be­gynd­te at fø­re sta­ti­stik over ud­vik­lin­gen. I alt var der 22.653 re­gi­stre­re­de teenagegraviditeter, som før­te til fød­sel el­ler abort. Det er et fald på 6,8 pro­cent i for­hold til 2013. For gravi­di­te­ter hos pi­ger un­der 16 år er fal­det på ti pro­cent. Op­gø­rel­sen vi­ser en ty­de­lig geo­gra­fisk slag­si­de, hvor det nor­døst­li­ge Eng­land har flest teenagegraviditeter, mens det me­re vel­stå­en­de syd­ve­st­li­ge Eng­land har fær­re­st gravi­de un­der 18 år.

Det er i sa­gens na­tur svært at se, hvil­ke ini­ti­a­ti­ver og hvil­ken æn­dret ad­færd der har be­ty­det mest. Sta­ti­stik­kon­to­ret pe­ger i for­bin­del­se med op­gø­rel­sen på tre punk­ter: sær­li­ge pro­gram­mer for un­der­vis­ning om sex og samvær, en æn­dring

An­tal­let af gravi­di­te­ter hos pi­ger un­der 18 år i Eng­land og Wa­les er det la­ve­ste si­den 1969, vi­ser ny sta­ti­stik.

An­tal­let er me­re end hal­ve­ret si­den 1998, hvor der var 47,1 gravi­di­te­ter for hver 1.000 pi­ger mel­lem 15 og 17 år. I den nye op­gø­rel­se med tal fra 2014 var der 22,8 gravi­di­te­ter for hver 1.000 pi­ger. Op­gø­rel­sen om­fat­ter gravi­di­te­ter, der før­te til fød­sel el­ler lov­li­ge abor­ter.

I 2014 var der 22.653 gravi­di­te­ter for pi­ger un­der 18 år. Her­af var de 4.160 gravi­di­te­ter for pi­ger un­der 16 år.

i un­ge kvin­ders am­bi­tion om at få en ud­dan­nel­se samt æn­dret op­fat­tel­se af te­e­na­ge­mødres so­ci­a­le sta­tus.

Mens fle­re bor­ger­li­ge bri­ti­ske me­di­er fo­ku­se­rer på den æn­dre­de ad­færd med bag­grund i ny tek­no­lo­gi og un­ges brug af so­ci­a­le me­di­er, ci­te­rer avi­sen The Gu­ar­di­an le­de­ren af Te­e­na­ge Preg­nan­cy Know­led­ge Ex­chan­ge, Ali­son Had­ley. Hun kal­der den nye sta­ti­stik en an­er­ken­del­se af ’ en ek­stra­or­di­nær præ­sta­tion’, for­di man po­li­tisk tog fat på at æn­dre en si­tu­a­tion, der af man­ge blev be­trag­tet som næ­sten umu­lig at æn­dre. So­ci­a­le pro­ble­mer » Trods det sto­re fald er ar­bej­det ik­ke fær­digt, og Eng­land hal­ter fort­sat ef­ter sam­men­lig­ne­li­ge eu­ro­pæ­i­ske lan­de. Te­e­na­ge­re er fort­sat i stor ri­si­ko for up­lan­lagt gravi­di­tet, og det gi­ver fort­sat ufor­holds­mæs­sigt man­ge so­ci­a­le pro­ble­mer for un­ge for­æl­dre og de­res børn, « si­ger Had­ley.

The Gu­ar­di­an hen­vi­ser til, at den kon­ser­va­ti­ve ud­dan­nel­ses­mi­ni­ster Ni­cky Mor­gan i sid­ste må­ned af­vi­ste en op­for­dring fra Un­der­hu­set om at gø­re un­der­vis­ning i sex og seksu­elt samvær ob­liga­to­risk for al­le sko­le­e­le­ver.

Un­ges brug af in­ter­net­tet er imid­ler­tid ik­ke upro­ble­ma­tisk, når det gæl­der seksu­el ad­færd. Bri­ti­ske myn­dig­he­der ad­va­re­de for ny­lig om, at der er et dra­ma­tisk vok­sen­de an­tal bil­le­der af nøg­ne te­e­na­ge­re til­gæn­ge­ligt på in­ter­net­tet, som blandt an­det er sendt til kæ­re­ster, men som kan bli­ve fun­det el­ler sendt vi­de­re og mis­brugt. Der bli­ver og­så jævn­ligt ad­va­ret om, at un­ge kan bli­ve lok­ket til sex via kon­takt over so­ci­a­le me­di­er.

Men no­get har æn­dret sig: Pro­fes­sor Mark Bel­lis fra Cen­tre for Pu­blic He­alth i Li­ver­pool si­ger til avi­sen The Ti­mes, at man re­gi­stre­rer et fald i un­ges al­ko­hol­for­brug, og at det kan væ­re, for­di un­ge har få­et an­det at bru­ge de­res pen­ge på, og at det og­så på­vir­ker an­dre de­le af de­res liv.

» Om­skif­te­lig­he­der­ne i un­ges liv er uden for­til­fæl­de. Der er en enorm mæng­de mu­lig­he­der for ak­ti­vi­te­ter on­li­ne, og det be­ty­der, at de­res liv i be­ty­de­lig grad af­vi­ger fra tid­li­ge­re ge­ne­ra­tio­ners, « si­ger han til avi­sen.

Så li­ge nu kan eng­læn­de­re og wa­li­se­re glæ­de sig over, at et al­vor­ligt sam­fund­spro­blem er ved at kom­me un­der kon­trol.

For­æl­dre kan imens trø­ste sig med, at nok ved de ik­ke, hvad der fo­re­går på com­pu­te­ren bag de luk­ke­de dø­re, men det kan må­ske hol­de un­ge væk fra en tid­lig in­tro­duk­tion til sp­rut og sex – og en alt for tid­lig fa­mi­lie­for­ø­gel­se. Når te­e­na­ge­re i sti­gen­de grad so­ci­a­li­se­rer on­li­ne, be­græn­ser det mu­lig­he­der­ne for seksu­el ak­ti­vi­tet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.