A- kas­ser: Nye reg­ler for dag­pen­ge er for ind­vik­le­de

BT - - NYHEDER -

VARM KAR­TOF­FEL Dag­pen­ge­ne, der si­den re­for­men i 2010 har voldt po­li­ti­ker­ne på Chri­sti­ans­borg sto­re pro­ble­mer, er ik­ke ude af den po­li­ti­ske dags­or­den, selv om der i ef­ter­å­ret blev ind­gå­et et bredt for­lig, der skul­le sik­re, at fær­re røg ud af sy­ste­met. Sam­let set bli­ver vil­kå­re­ne og mu­lig­he­der­ne for at ta­ge småjob og vi­ka­ri­a­ter dår­li­ge­re, vur­de­rer bran­che­or­ga­ni­sa­tio­nen AK- Samvir­ke ef­ter at ha­ve set det lov­for­slag, der skal gø­re af­ta­len fra ok­to­ber til vir­ke­lig­hed.

Og over­ord­net set kri­ti­se­rer AKSamvir­ke ud­ka­stet til de nye reg­ler for ik­ke at gø­re sy­ste­met enk­le­re. Be­svær for bå­de a- kas­se og le­dig » I åre­vis er der ble­vet talt om, at dag­pen­ge­sy­ste­met er ble­vet for kom­plekst, og at der er be­hov for re­gel­for­enklin­ger og ad­mi­ni­stra­ti­ve let­tel­ser.

Vi må med be­kla­gel­se kon­sta­te­re, at det nye dag­pen­ge­sy­stem ik­ke er ble­vet min­dre kom­plekst, « skri­ver AK- Samvir­ke i hø­rings­svar.

Bran­che­or­ga­ni­sa­tio­nens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Ver­ner Sand Kirk ud­dy­ber:

» Må­let om, at fær­re skal fal­de ud af dag­pen­ge­ne, vil et styk­ke hen ad vej­en bli­ve op­nå­et. Men hvis man ser på kom­plek­si­te­ten, er det vo­res vur­de­ring, at det sam­let set vil bli­ve me­re ind­vik­let. «

» For den en­kel­te le­di­ge vil det væ­re så­dan, at man skal gø­re det sam­me som i dag. Men så skal man der­u­d­over i slut­nin­gen af må­ne­den og­så kom­me med en op­gø­rel­se over, hvor man­ge ar­bejds­ti­mer man for­ven­ter. Så og­så for den le­di­ge bli­ver det me­re for­vir­ren­de. « Det er vo­res vur­de­ring, at det sam­let set vil bli­ve me­re ind­vik­let

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.