Ja­pan fem år ef­ter kat

BT - - NYHEDER -

JORD­S­KÆLV Klok­ken kvart i tre en mart­s­dag for præ­cis fem år si­den for­an­dre­de li­vet sig mar­kant for ind­byg­ger­ne i det nor­døst­li­ge Ja­pan. Et jord­s­kælv, der må­l­te styr­ke ni på ri­ch­ter- ska­la­en, og den ef­ter­føl­gen­de tre­di­ve me­ter hø­je ts­u­na­mi smadre­de ind over ky­st­om­rå­der­ne og ud­s­let­te­de me­re end 200 by­er.

Knap 16.000 men­ne­sker mi­ste­de li­vet, og man­ge sav­nes sta­dig.

De, der er til­ba­ge, slås sta­dig med føl­ger­ne fra ka­ta­stro­fen.

» Jeg har haft det skidt i fem år, « for­tæl­ler Kel­ko Ha­bu til det ja­pan­ske nyhe­s­bu­reau dpa.

Først mi­ste­de hun sit og fa­mi­li­ens gart­ne­ri i ts­u­na­mi­en, si­den sin far.

» Far kæm­pe­de med svær de­pres­sion ef­ter evaku­e­rin­gen, « til­fø­jer hun.

Han blev li­ge­som me­re end 100.000 an­dre ja­pa­ne­re tvun­get til at for­la­de sit hjem af frygt for ra­dio­ak­tiv strå­ling fra atom­kraft­vær­ket Fu­kus­hi­ma. Vær­ket blev ramt af en tredob­belt neds­melt­ning som føl­ge af na­tur­ka­ta­stro­fen. Han end­te med at be­gå selv­mord. I dag har Ha­bu igen få­et gang i sit gart­ne­ri, og hun er selv kom­met sig over tra­ge­di­en, men til­fø­jer, at man­ge fort­sat ik­ke tør nær­me sig van­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.