Chauf­før er præ­si­dent­kan

BT - - NYHEDER -

PO­LI­TIK ik­ke lyk­ke­des at over­be­vi­se mi­li­tæ­ret i lan­det om, at hen­des frem­tid er at væ­re My­an­mars præ­si­dent.

En pa­ra­graf i My­an­mars for­fat­ning ude­luk­ker hen­de fra mu­lig­he­den, for­di hen­des nær­me­ste fa­mi­lie har uden­land­sk stats­bor­ger­skab. Hun var bri­tisk gift, og hen­des søn­ner har bri­tisk stats­bor­ger­skab.

Hun har i ste­det for sig selv ud­pe­get Htin Ky­aw. Ham har hun kendt he­le sit liv, og de har gå­et på det bri­ti­ske Ox­ford Uni­ver­si­ty sam­men.

Han er et en­ga­ge­ret med­lem af par­ti­et og stod ved hen­des si­de, da hun i 2010 blev løsladt fra sin hus­ar­re­st. Den vig­tig­ste ev­ne Htin Ky­aws vig­tig­ste egen­skab er iføl­ge BBC hans ev­ne til at mod­ta­ge or­drer. Aung San Suu Kyi har gjort det klart, at selv om hun ik­ke får tit­len af præ­si­dent, så bli­ver det hen­de, der kom­mer til at be­stem­me, hvis par­tiets kan­di­dat vin­der.

NLD har dog si­den valgsej­ren holdt kor­te­ne i præ­si­dent­ka­ba­len helt ind til krop­pen, men nu lig­ger det alt­så klart, at Suu Kyi ik­ke har mu­lig­hed for at be­sæt­te po­sten. Strå­mands- kan­di­tat Der­med har der væ­ret be­hov for, at NLD no­mi­ne­rer en kan­di­dat, der er indstil­let på at bli­ve ledt på vej af Suu Kyi.

Sam­ti­dig skal det væ­re en kan­di­dat, som den 70- åri­ge par­ti­le­der sto­ler blindt på. Ud over Htin Ky­aw og Hen­ry Van Thio, der er ud­pe­get fra hen­holds­vis un­der­hu­set og over­hu­set i par­la­men­tet, så stil­ler mi­li­tæ­ret og­så med en tred­je kan­di­dat.

Vin­de­ren fra hvert af hu­se­ne skal ud i en an­den valg­o­m­gang. De to kan­di­da­ter, der ta­ber, får sta­tus af vi­ce­præ­si­den­ter.

Aung San Suu Kyi er ver­den­skendt for sin kamp for de­mo­kra­ti i My­an­mar, der indtil for fem år si­den blev kon­trol­le­ret af et mi­li­tært sty­re.

Til­ba­ge i 1990 vandt hun og NLD val­get i My­an­mar, men mi­li­tæ­ret ac-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.