Så ram­mer Hit­man igen

BT - - NYHEDER -

VIR­TU­EL SNIG­MOR­DER man har in­gen skrup­ler. Der­for er det et spil for voks­ne over 18 år. Sta­dig dansk Der er sket me­get si­den den­gang, hvor 10- 20 mand ud­vik­le­de det før­ste spil. Nu er stu­di­et ejet af det ja­pan­ske fir­ma Squa­re Enix, og i alt har der væ­ret om­kring 2.000 men­ne­sker in­de over til­bli­vel­sen af den ny­e­ste ud­ga­ve. Grund­tan­ken er der dog ik­ke ble­vet pil­let ved. Hit­man er sta­dig dansk, og fir­ma­et bag har frie tøj­ler.

» Vi er ik­ke ble­vet på­dut­tet no­get. Vi har få­et lov til at la­ve vo­res eg­ne spil på vo­res egen må­de, « si­ger kom­mu­ni­ka­tions­ansvar­lig hos IO In­te­ra­cti­ve Ni­ck Pri­ce og ud­dy­ber:

» Det har væ­ret su­per fedt for os, og det har og­så gjort, at vi har væ­ret i stand til at til­træk­ke en mas­se ta­lent ude­fra. «

Der­for er der sam­let 23 na­tio­na­li­te­ter i hu­set, og ar­bejds­spro­get er en­gelsk i det støt vok­sen­de fir­ma. Det er dog sta­dig et lil­le stu­die sam­men­lig­net med an­dre, men til gen­gæld sat­ser de ben­hårdt på et pro­dukt af høj kva­li­tet, hvor man ik­ke går på kom­pro­mis.

» Der sid­der rig­tig man­ge per­fek­tio­ni­ster, så bar­ren for kva­li­tet er sat vir­ke­lig højt, « si­ger Ni­ck Pri­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.