Fan­ta­sti­ske Fo­rest

BT - - TV - DRA­MA

I ” The Last King of Scot­land” er Dr. Ni­cho­las Gar­ri­gan ( James McA­voy) en nyud­dan­net, ide­a­li­stisk, rej­se­ly­sten skotsk læ­ge, der øn­sker at bru­ge sin ud­dan­nel­se på at op­le­ve ver­den. Hvad der i før­ste om­gang vir­ker som en kom­bi­na­tion af til­fæl­dig­hed og held fø­rer ham til Ugan­da og til mø­det med en af ver­dens mest bar­ba­ri­ske fi gu­rer: Idi Amin ( sublimt spil­let af Fo­rest Whi­ta­ker). Det bli­ver et ui­genkal­de­ligt, ind­vik­let, fa­sci­ne­ren­de og skæb­nesvan­gert mø­de med 70’ er­nes selv­be­stal­te­de præ­si­dent for Ugan­da. Præ­si­dent Amin ud­næv­ner med ti­den Gar­ri­gan som sin per­son­li­ge læ­ge og nær­me­ste for­tro­li­ge rå­d­gi­ver. Snart op­le­ver Gar­ri­gan Amins util­reg­ne­li­ge og ukon­trol­le­re­de vild­skab og bruta­le hand­lin­ger – og sin egen ufri­vil­li­ge del­ta­gel­se he­ri. Det er et spørgs­mål om tid, hvis Gar­ri­gan skal unds­lip­pe Amin og kom­me le- ven­de ud af Ugan­da. Fil­men er fi ktion, men fl ere af Amins ( u) ger­nin­ger byg­ger på vir­ke­li­ge hæn­del­ser. Sel­ve tit­len er in­spi­re­ret af, at Amin eft er­si- gen­de skul­le ha­ve ud­råbt sig selv til ” The Last King of Scot­land”. Han hav­de for va­ne, at gi­ve sig selv nye tit­ler.

( DR2)

Fo­rest Whi­ta­ker le­ve­rer sit livs rol­le som Idi Amin. For sin præ­sta­tion vandt han stort set al­le væ­sent­li­ge ho­ved­rol­le- pri­ser i 2003. Oscar, Gol­den Glo­be, BAF­TA og man­ge fl ere . . .

Fo­to: DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.