GRAVESENS HEM­ME­LI­GE LIV

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - 40 ÅR I DAG

Han er den dan­ske sport­s­ver­dens svar på en­hjør­nin­gen. Sky, mysti­fi­ce­ret og umu­lig at bå­de fin­de og tæm­me. Si­den Tho­mas Gra­ve­sen i 2009 stop­pe­de sin pro­fes­sio­nel­le fod­bold­kar­ri­e­re, har han bort­set fra få, spora­di­ske op­træ­de­ner væ­ret som sun­ket i jor­den. I hvert fald for den bre­de of­fent­lig­hed.

Gra­ve­sen valg­te sø­ge­ly­set, me­di­er­ne og of­fent­lig­he­den fra ef­ter en fod­bold­kar­ri­e­re, der i sin før­ste halv­del hav­de kur­sen sat mod stjer­ner­ne, si­den nå­e­de top­pen i

BLÅ BOG THO­MAS GRA­VE­SEN

PRI­VAT:

EJER AF FIR­MA­ET FOD­BOLD­KAR­RI­E­RE: - 1997: 1997- 2000: 2000- 2005: 2005- 2006: 2006- 2008:

LAND­SKAM­PE:

KARRIEREHØJDEPUNKTER: en af ver­dens stør­ste fod­bold­klub­ber, for til sidst at bræn­de ud og slut­te i tur­bu­lens, forvirring og mystik.

I dag fejrer Tho­mas Gra­ve­sen sin 40- års fød­sels­dag. Det sker i pri­vat re­gi og uden stor festi­vi­tas i Vej­le. By­en, hvor fod­bold­kar­ri­e­ren tog fart i star­ten og mid­ten af 90’ er­ne. Flyt­te­de ef­ter kæ­re­sten Gra­ve­sen, der over­ra­sken­de duk­ke­de op til superliga- topkam­pen mel­lem FC Midtjyl­land og FC Kø­ben­havn i sid­ste uge, er dog ik­ke på dansk grund læn­ge. Al­le­re­de om få da­ge ven­der han til­ba­ge til det liv, han i dag le­ver langt fra bå­de hjem­stav­nen og fod­bol­den – i den ame­ri­kan­ske spil­le­by Las Ve­gas.

Den nu 40- åri­ge tid­li­ge­re stjer­ne i klub­ber som Ham­bur­ger SV, Cel­tic, Ever­ton og ik­ke mindst Re­al Madrid, tog for en god hånd­fuld år si­den et dra­stisk valg. Han for­lod Eu­ro­pa og slog sig ned 8.500 ki­lo­me­ter fra den østjy­ske hjem­stavn.

Alt det kun­ne BT al­le­re­de be- ret­te i 2013, hvor og­så grun­den til Gravesens emi­gra­tion kom frem i ly­set. På et af si­ne man­ge be­søg ved rou­let­te- og bla­ck­ja­ck- bor­de­ne i Las Ve­gas, hav­de dan­ske­ren mødt den tjek­kisk­fød­te mo­del og ejen­doms­mæg­ler Ka­mila Per­s­se. De to faldt for hin­an­den, og ’ Gra­ver’ flyt­te­de ef­ter sin nye kæ­re­ste til USA. Mil­li­onvil­la på ’ gol­fø­en’ Men hvor­dan le­ver man­den, der i 2005 blev op­hø­jet fra lands­hold­stil stjer­ne­spil­ler med sit skif­te til Re­al Madrid og et om­klæd­nings­rum med David Beckham, Lu­is Figo, Zi­ne­di­ne Zi­da­ne og Ro­nal­do, i sit ame­ri­kan­ske ek­sil? Det kan BT nu løf­te slø­ret for.

Gra­ve­sen har sam­men med Ka­mila Per­s­se og hen­des søn fra et tid­li­ge­re for­hold slå­et sig ned i det fas­hio­nab­le Sum­mer­lin- om­rå­de cir­ka 20 mi­nut­ters kør­sel vest for ly­s­in­fer­no­et på Las Ve­gas’ be­røm­te ho­ved­ga­de The Strip.

Her køb­te par­ret i au­gust 2013 en 500 kvm. stor vil­la i kvar­te­ret The Ca­ny­ons, der som en ø i et hav af grønt, om­kran­ses af tre af de bed­ste gol­f­ba­ner i Las Ve­gas.

Vil­la­en, der blandt an­det er ud­sty­ret med swim­m­ing­pool og en ga­ra­ge med plads til tre bi­ler, står iføl­ge ting­lys­nin­gen re­gi­stre­ret i Gravesens navn og ko­ste­de dan­ske­ren godt og vel 7,6 mil­li­o­ner kro­ner ( 1,125 mio. $, red.), da han skrev un­der på skø­det for snart tre år si­den. Na­bo til Agas­si Her le­ver Gra­ve­sen – og her le­ver den nu 40- åri­ge østjy­de ef­ter si­gen­de godt. Tho­mas Gra­ve­sen har ik­ke selv øn­sket at ud­ta­le sig om til­væ­rel­sen på den an­den si­de af At­lan­ten, men de kil­der, BT har væ­ret i kon­takt med, for­tæl­ler, at han ny­der til­væ­rel­sen og ik­ke over­ve­jer at ven­de til­ba­ge til Dan­mark.

Gra­ve­sen flyt­te­de til USA for at væ­re sam­men med sin nye fa­mi­lie, men og­så for at kun­ne væ­re i fred og ny­de ano­ny­mi­te­ten et sted, hvor få gen­ken­der ham, og me­di­er­ne ik­ke æn­ser ham. Det har han få­et i et om­rå­de, hvor ham med na­bo­er som André Agas­si og St­ef­fi Graf, langt fra er den stør­ste stjer­ne.

» Der er en grund til, han le­ver sit liv der­ov­re. Og det er ik­ke, for­di jeg skal for­tæl­le så me­get om det. Men han vir­ker glad, og som om det fun­ge­rer rig­tig fint for ham at bo der, « for­tæl­ler Gravesens go­de ven, Ni­clas Jensen, der for ba­re et par må­ne­der si­den be­søg­te Gra­ve­sen og Ka­mila Per­s­se i Las Ve­gas. Fir­ma­e­je­ren Gra­ve­sen Mens Gravesens 38- åri­ge kæ­re­ste er­næ­rer sig som ejen­doms­mæg­ler, le­ver dan­ske­ren af det tre­cif­re­de mil­li­onbe­løb, han tjen­te i lø­bet af en næ­sten 15 år lang, lu­kra­tiv kar­ri­e­re som pro­fes­sio­nel fod­bold- Om­rå­det Sum­mer­lin er kendt som et af de ri­ge­ste i Las Ve­gas og lig­ger i top­pen USA’. Det er en så­kaldt ’ ga­ted com­mu­ni­ty’, hvil­ket vil si­ge, at om­rå­det er be­skytt for at få ad­gang. Tho­mas Gravesens hus blev købt 4. au­gust 2013 for 1.125.000 og lig­ger på en grund på 1.659 kvm. Hu­set har 10 væ­rel­ser, fi­re sove­væ­rel­ser og

Født 11. marts 1976 i Vej­le Op­vok­set i Dau­gård og Vej­le I dag bo­sid­den­de i Las Ve­gas og Vej­le

Sam­bo­en­de med tjek­kisk/ ame­ri­kan­ske Ka­mila Per­s­se

Tho­mas Hol­dings Vej­le Bold­klub Ham­bur­ger SV Ever­ton Re­al Madrid Cel­tic ( le­jet ud til Ever-

ton i 07/ 08) 66 kam­pe og fem mål. De­bu­te­re­de i 1998 og stop­pe­de lands­holdskar­ri­e­ren ud af det blå i 2006 Nå­e­de i 2002 1/ 8- fi­na­len ved VM med Dan­mark Nå­e­de i 2004 en EM- kvart­fi­na­le med Dan­mark Skif­te­de i ja­nu­ar 2005 fra Ever­ton til Re­al Madrid for ca. 26 mio. kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.