Sup­por­ter­nes farlige træk

BT - - ’ OSCARGATE’ -

SPRÆK­KER­NE ER OVERALT i Brønd­by. De er i tro­vær­dig­he­den, i ima­get og nu og­så i be­sty­rel­sen. Oven­på Jan Bech An­der­sens ’ Osc­ar­ga­te’ og de eft er­føl­gen­de kon­se­kven­ser, har Brønd­by Sup­por­ters Trust ( BST) truk­ket op­bak­nin­gen til for­man­den. Der­med har den forum­g­la­de for­mand mi­stet en sy­ven­de­del af op­bak­nin­gen i den be­sty­rel­se, der har mag­ten til at væl­te ham.

BST har ta­get den moral­ske vej ved at træk­ke op­bak­nin­gen til Jan Bech An­der­sen. For­e­nin­gen kan ik­ke stå in­de for de hand­lin­ger og me­to­der, rig­man­den står bag. DE FLE­STE I og om­kring Brønd­by har de se­ne­ste da­ge for­ment­lig mær­ket eft er i ma­ven, for at fi nde ud af, om Bech An­der­sens ano­ny­me – men al­li­ge­vel off ent­li­ge – til­svi­ning af tid­li­ge­re sport­s­chef Per Rud og den nu tid­li­ge­re ch­eft ræ­ner Tho­mas Frank er mu­lig at to­le­re­re. Her har sva­ret hos BST væ­ret ’ nej’, og det kan man kun ha­ve respekt for.

Det un­drer mig dog, at BST for­tæl­ler, at man al­le­re­de tirs­dag bad sin re­præ­sen­tant i Brønd­bys be­sty­rel­se træk­ke støt­ten, når Jan Bech An­der­sen da­gen eft er på sit pres­se­mø­de hæv­de­de at ha­ve op­bak­ning fra en enig be­sty­rel­se. Det be­ty­der ug­ler i mo­sen en­ten på den ene el­ler an­den si­de.

MEN NOK OM det. Det in­ter­es­san­te er, hvil­ken be­tyd­ning den for­s­vund­ne op­bak­ning får.

Brønd­by Sup­por­ters Trust er ik­ke et magt­fuldt or­gan. Ind­fl ydel­sen i be­sty­rel­sen er be­græn­set, og det sam­me er den vægt, den sym­pa­tisk fun­de­re­de for­e­ning ta­ler med. Den vægt bli­ver ik­ke tun­ge­re af, at der blandt for­e­nin­gens eg­ne med­lem­mer vil væ­re stor split­tel­se i spørgs­må­let om, hvor­vidt det er den rig­ti­ge be­slut­ning at træk­ke støt­ten til Jan Bech An­der­sen. VED AT TRÆK­KE støt­ten til den om­tum­le­de for­mand, hå­ber for­e­nin­gen na­tur­lig­vis at sæt­te gang i en do­mi­no­eff ekt, der i sid­ste en­de om­ven­der Brønd­bys be­sty­rel­se og Jan Bech An­der­sen væl­ter næp­pe på grund af BSTs mang­len­de op­bak­ning. Men at spræk­ker­ne i Brønd­by nu har fl yt­tet sig ind i besty rel­ses­lo­ka­let er op­sigtsvæk­ken­de. Og po­ten­ti­elt og­så far­ligt for man­den bag ’ Oscar’ væl­ter Jan Bech An­der­sen på ge­ne­ral­for­sam­lin­gen 13. april.

Det er et bå­de dri­stigt, frækt og far­ligt træk, som fra start har od­dse­ne imod sig. Det er tun­ge fi nans­folk som den tid­li­ge­re kon­cer­n­chef i Nor­dea Thor­leif Krarup og Jes­per Møl­ler fra AS3 Nor­dic Execu­ti­ve, BST skal over­be­vi­se om, at Bech An­der­sens hand­lin­ger ik­ke ba­re er kri­tisab­le og for­ka­ste­li­ge – men og­så kom­plet uac­cep­tab­le. Så uac­cep­tab­le, at de er grund nok til at ka­ste klub­ben ud i kom­plet øko­no­misk usik­ker­hed. DET BLI­VER VAN­SKE­LIGT. Ik­ke mindst med tan­ke på, at Jan Bech An­der­sen al­le­re­de ons­dag mor­gen bar­ri­ka­de­re­de og ru­ste­de sig til an­greb ved at træk­ke sin nær­me­ste al­li­e­re­de, Mor­ten Al­bæk, op som næst­for­mand i ste­det for Thor­leif Krarup. Helt tæt på sig selv.

Det kan der­for en­de som et selv­mål for BST, der kan mi­ste de ører, der i dag lyt­ter til de­res stem­me i be­sty­rel­sen.

Jan Bech An­der­sen væl­ter næp­pe på grund af BSTs mang­len­de op­bak­ning. Men at spræk­ker­ne i Brønd­by nu har fl yt­tet sig ind i be­sty­rel­ses­lo­ka­let er op­sigtsvæk­ken­de. Og po­ten­ti­elt og­så far­ligt for man­den bag ’ Oscar’.

Brønd­by har væ­ret igen­nem et par tu­mul­ta­ri­ske da­ge, der næp­pe kan top­pes. Men der kan ven­te fl ere van­ske­li­ge ti­mer frem til ge­ne­ral­for­sam­lin­gen om en må­ned.

SØ­REN HANG­HØJ KRI­STEN­SEN, BTs FODBOLDKOMMENTATOR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.