Æg­te­skab­su­ro ryst

BT - - SU­PER­LIGA - TRE­KANTS­DRA­MA

Om­klæd­nings­rum­met i fod­bold­klub­ben Ran­ders FC har sit at bøv­le med frem mod søn­da­gens su­per­liga­kamp ude mod Brønd­by, der og­så har si­ne pro­ble­mer at slås med. Ons­dag med­del­te klub­ben, at pro­fi len Jo­nas Bor­ring er ble­vet gi­vet or­lov på ube­stemt tid af per­son­li­ge år­sa­ger. De år­sa­ger stik­ker imid­ler­tid dybt ind i første­hold­strup­pen.

BT kan nu for­tæl­le, at klub­bens an­fø­rer, Chri­sti­an Kel­ler, har fun­det sam­men med Jo­nas Bor­rings ko­ne, Kira Egs­gaard Bor­ring. Kel­ler be­kræft er for­hol­det over for BT.

Og det er grun­den til, at Jo­nas Bor­ring har haft brug for på ube­stemt tid ik­ke at kom­me i klub­ben, selv om han er star­tet in­de i for­å­rets to før­ste kam­pe. Jo­nas Bor­ring og Kira Egs­gaard Bor­ring blev gift i 2011 og har to børn sam­men.

To af hol­dets bæ­ren­de spil­le­re, Jo­hn­ny Thomsen og Kas­per Fi­sker, er­ken­der, at si­tu­a­tio­nen har skabt uro i trup­pen.

» Jeg har ik­ke lyst til at for­tæl­le yder­li­ge­re, end at det selv­føl­ge­lig har skabt uro. Det ene­ste, jeg fo­ku­se­rer på, er vo­res næ­ste kamp på søn­dag, « si­ger Jo­hn­ny Thomsen.

» Det har selv­føl­ge­lig skabt no­get uro, når en spil­ler ik­ke er der me­re af per­son­li­ge år­sa­ger. Det er ik­ke al­tid nemt, og jeg har selv­føl­ge­lig ondt af Bor­ring. Det er ik­ke sjovt ik­ke at kun­ne pas­se sit ar­bej­de af per­son­li­ge år­sa­ger. Det er en me­get tr­æls si­tu­a­tion, som Bor­ring er hav­net i, « sup­ple­rer Kas­per Fi­sker og fort­sæt­ter:

» Jeg snak­ker me­get med Kel­ler, og han har al­tid væ­ret vel­lidt i trup­pen, men selv­føl­ge­lig er det no­get tr­æls no­get det her. Men jeg sy­nes fak­tisk, at trup­pen har hånd­te­ret det rig­tig, rig­tig fl ot. Det hand­ler om at væ­re så åben som mu­ligt, og det sy­nes jeg, at trup­pen har væ­ret god til. Jeg har al­tid syn­tes, at vi har et stort om­klæd­nings­rum, og det er det, vi skal vi­se frem nu i så­dan en svær si­tu­a­tion, så vi kan over­vin­de det. « Kel­ler be­hol­der an­fø­rer­bind An­fø­rer Chri­sti­an Kel­ler, der selv for ny­lig er ble­vet skilt, læg­ger ik­ke så me­get i, hvad an­dre i trup­pen tæn­ker om hans pri­vat­liv, eft er han nu dan­ner par med Kira Egs­gaard Bor­ring.

» Jeg ved ik­ke, om jeg kan for­stå, at det har skabt no­get uro. Jeg er i Ran­ders FC for at spil­le fod­bold, og det, jeg la­ver, når jeg ik­ke er på ar­bej­de, hol­der jeg for mig selv. Jeg be­kym­rer mig ik­ke så me­get om, hvad folk tæn­ker om mit pri­vat­liv. Det må væ­re mit eget pro­blem, « si­ger han og til­fø­jer:

» Trup­pen er ble­vet in­for­me­ret om, hvad der fo­re­går, og så har den en hold­ning til, om den sy­nes, det er okay, el­ler hvad den nu sy­nes om mit pri­vat­liv. Det kan jeg egent­lig ik­ke be­stem­me. Den er ble­vet in­for­me­ret om det, og me­re fø­ler jeg ik­ke, at jeg kan gø­re. «

Den 35- åri­ge an­fø­rer er dog ked af, at Jo­nas Bor­ring har sat sig selv uden for trup­pen.

» Selv­føl­ge­lig er jeg ked af, at Jo­nas ik­ke vil væ­re i klub­ben læn­ge­re el­ler i hvert fald har brug for at tæn­ke over det. Det vil jeg ger­ne snak­ke med Jo­nas om, men det kom­mer jeg ik­ke til at gå ind i her. «

» Det kan jeg ik­ke. Jeg vil og­så hel­le­re snak­ke med ham selv. Det er en bed­re vej at gå, sy­nes jeg, « ly­der det fra Chri­sti­an Kel­ler, der ik­ke har over­ve­jet at smi­de sit an­fø­rer­bind i klub­ben.

» Nej, jeg fort­sæt­ter ba­re. Det æn­drer ik­ke no­get for mig. Det ene­ste, det æn­drer, er ba­re, at Jo­nas ik­ke er der me­re. Så­dan er det. Jeg kom­mer til at væ­re den sam­me per­son og fort­sat væ­re an­fø­rer for Ran­ders FC, som jeg vil gi­ve alt for. Jeg hol­der af al­le men­ne­sker i klub­ben, og min ar­bejds­op­ga­ve er den sam­me. Hver­da­gen fort­sæt­ter, og vi træ­ner og for­be­re­der os til kam­pen i we­e­ken­den. Men selv­føl­ge­lig vil der væ­re no­get snak om det. Jeg er jo ik­ke helt idi­ot, så det er jeg da klar over. « Bor­rings frem­tid er uvis 31- åri­ge Jo­nas Bor­ring, der blev kå­ret til årets spil­ler i 2015 af Ran­ders- fan­se­ne, har kon­trak­t­ud­løb til som­mer. Om han har en frem­tid i Ran­ders, så læn­ge Chri­sti­an Kel­ler er en del af klub­ben, vil sport­s­chef Ole Ni­el­sen ik­ke spå om.

» Vi er i en di­a­log om en for­læn­gel­se, men hvor­dan det en­der, ved jeg af go­de grunde ik­ke. Om sa­gen her kan jeg kun si­ge no­get om, hvor­dan spil­ler­ne træ­ner, og på trods af at vi al­le har for­stå­el­se for Jo­nas Bor­rings si­tu­a­tion, er spil­ler­ne go­de til at skil­le tin­ge­ne ad og træ­ner fl it­tigt. Det er trods alt det, vi er an­sat til. Og så prø­ver vi at gi­ve Jo­nas al den op­bak­ning, han har brug for. Me­re har jeg ik­ke at si­ge til den sag, « fast­slår Ole Ni­el­sen.

BT har for­søgt at få en kom­men­tar fra Jo­nas Bor­ring, men han er ik­ke vendt til­ba­ge trods fl ere hen­ven­del­ser. Selv­føl­ge­lig er jeg ked af, at Jo­nas ik­ke vil væ­re i klub­ben læn­ge­re el­ler i hvert fald har brug for at tæn­ke over det. Det vil jeg ger­ne snak­ke med Jo­nas om, men det kom­mer jeg ik­ke til at gå ind i her Chri­sti­an Kel­ler

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.