Fors­mag på OL

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DU­EL

» Da vi mød­tes sidst ( i 2015, red.), var min sejr ens­be­ty­den­de med, at jeg vandt min før­ste VM- me­dal­je. Der­for går jeg ind til kam­pen med stor selv­til­lid, « si­ger Jan Ø. Jør­gen­sen i te­le­fo­nen fra Eng­land.

Spør­ger man den tid­li­ge­re dan­ske VM- guld­vin­der Pe­ter Ras­mus­sen, har Jan Ø. Jør­gen­sen pæ­ne chan­cer for at vin­de.

» Jan nå­e­de se­mi­fi na­len ved Ger­man Open i sid­ste uge og vi­ste go­de tak­ter, selv­om han et styk­ke tid på grund af ska­der ik­ke har spil­let tur­ne­rin­ger. Skal jeg kom­me med et råd, skal Jan for­sø­ge at få kam­pen op i et højt tem­po. Lyk­kes den tak- tik, har han go­de sej­rs­chan­cer, « si­ger Pe­ter Ras­mus­sen, der i sin ak­ti­ve kar­ri­e­re vandt et en­kelt af tre op­gør mod Lin Dan.

Jan Ø. Jør­gen­sen gi­ver eks- ver­dens­meste­ren ret i si­ne be­tragt­nin­ger. » Jeg skal ind at sty­re spil­let. « Set i et OL- per­spek­tiv er re­sul­ta­tet af kam­pen vig­tigt. Mens Lin Dan lig­ger nr. fi re på ver­dens­rang­li­sten, er Jan Ø. Jør­gen­sen nr. fem.

» En sejr vil øge mi­ne chan­cer for at over­ha­le ham, og der­med lig­ge i top fi re, som er mit mål, når se­ed­nin­ger­ne til OL ud­de­les til som­mer. Men un­der kam­pen er det ik­ke det­te, jeg vil fo­ku­se­re på, « si­ger Jan Ø. Jør­gen­sen.

Han le­ve­re­de i All Eng­lands ot­ten­de­dels­fi na­le mod Angus Ka Long Ng fra Hong Kong en over­be­vi­sen­de ind­sats og vandt 21- 13, 21- 16.

» Det gik li­ge så pro­blem­løst, som jeg på for­hånd hav­de øn­sket mig. Alt i alt har jeg haft nog­le go­de da­ge her­ov­re i Bir­m­ing­ham. Jeg fø­ler, jeg har fat i den ener­gi og det over­skud, der skal til for at la­ve et godt re­sul­tat, og hel­dig­vis mær­ker jeg ik­ke læn­ge­re no­get til den rygska­de, der be­tød, at jeg måt­te mel­de afb ud til DM ( i fe­bru­ar, red.), « si­ger Jan Ø. Jør­gen­sen, der i fj or var ta­ben­de fi na­list mod ver­den­set­te­ren Chen Long. Fle­re dan­ske islæt i dag Jan Ø. Jør­gen­sen er ik­ke ene om at re­præ­sen­te­re Dan­mark i kvart­fi na­ler­ne.

Mens Vik­tor Axel­sen vandt 2119, 22- 24, 21- 12 over syd­kore­a­ne­ren Wan Ho Son, gik Hans- Kri­sti­an Vit­ting­hus vi­de­re eft er sejr på 12- 21, 21- 11, 21- 16 over in­de­ren B. Sai Pra­ne­eth.

I mixed­doub­le er Chri­stin­na Pe­der­sen og Jo­a­chim Fi­s­cher og­så klar til kvart­fi na­len eft er sejr på 21- 16, 21- 18 over syd­kore­a­ner­ne Shin Ba­ek Che­ol og Chae Yoo Jung. Der­i­mod led Mads Con­rad- Pe­der­sen og Mads Pi­e­ler Kol­ding ne­der­lag til et rus­sisk par i her­redoub­le- ræk­kens ot­ten­de­dels­fi na­le.

Bed­re gik det i da­medoub­le, hvor Chri­stin­na Pe­der­sen og Ka­mil­la Juhl Ryt­ter vandt 21- 15, 21- 15 over in­do­ne­ser­ne Ang­gia Shit­ta Awan­da og Ma­ha­dewi Istira­ni Ni Ke­tut og der­med og­så er klar til da­gens kvart­fi na­ler.

Det bli­ver den vel­kend­te gar­de af spil­le­re, der skal kva­li­fi ce­re de dan­ske hånd­bold­her­rer til OL i Rio. Det stod klart, da land­stræ­ner Gud­mun­dur Gud­munds­son i går udt­og sin brut­to­trup på 28 mand, hvor­fra det en­de­li­ge mand­skab til kam­pe­ne mod Kro­a­tien, Nor­ge og Ba­hrain skal fi ndes. Kam­pe­ne spil­les 8.- 10. april i Her­ning. Kas­per Søndergaard ( fo­to) hav­de egent­lig meldt afb ud til lands­hol­det, men den ru­ti­ne­re­de høj­re­ba­ck er med i brut­to­trup­pen.

» Vi har snak­ket med Kas­per Søndergaard og aft alt med ham, at han er med på li­sten som gar­de­ring ( for en ska­det Ni­ko­laj Øris, red.), « si­ger Gud­mun­dur Gud­munds­son i en pres­se­med­del­el­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.