Nyt håb mod bryst­kræft

BT - - NYHEDER -

» Det er enormt spæn­den­de, da det er ret vold­som­me re­sul­ta­ter, de kan præ­sen­te­re, « si­ger over­læ­ge Jens Oluf Bruun Pe­der­sen fra Kræft ens Be­kæm­pel­se.

Han for­kla­rer, at man i for­vej­en ken­der beg­ge stoff er og an­ven­der dem hver for sig i be­hand­ling af bryst­kræft . An­ti­stoff et her­cep­tin an­ven­des li­ge nu umid­del­bart eft er en ope­ra­tion for HER2- po­si­tiv bryst­kræft , mens TKI er en tab­let­be­hand­ling, man gi­ver på se­ne­re sta­di­er af bryst­kræft . Det nye er, at man kom­bi­ne­rer de to stoff er og be­hand­ler pa­tien­ten in­den ope­ra­tio­nen. Skræddersyet be­hand­ling En ud af ni kvin­der i Dan­mark får bryst­kræft . Cir­ka 20 pct. af de bryst­kræft ram­te har ty­pen HER2- po­si­tiv, som den nye be­hand­lings­me­to­de har vist eff ek­ti­ve re­sul­ta­ter mod.

» For de kvin­der er det her en ny form for per­son­lig me­di­ci­ne­ring. De kli­ni­ske for­søg ser loven­de ud, og de er fo­re­ta­get på en pæn stor grup­pe pa­tien­ter, « si­ger Jens Oluf Bruun Pe­der­sen, der kal­der stu­di­et et frem­ra­gen­de ek­sem­pel på en skræddersyet be­hand­ling, der vi­ser sig at ha­ve en stor eff ekt.

De to stoff er er al­le­re­de god­kendt til be­hand­ling i Dan­mark, men ham be­kendt er der dog in­gen for­søg med be­hand­lin­gen end­nu på dansk jord.

» Men jeg tror ik­ke, der går lang tid, før no­gen går i gang med det, « si­ger Jens Oluf Bruun Pe­der­sen.

Han gør dog op­mærk­som på, at man trods de go­de re­sul­ta­ter end­nu ik­ke ken­der eff ek­ten på læn­ge­re sigt, og om det rent fak­tisk øger kvin­der­nes chan­ce for over­le­vel­se.

BRYST­KRÆFT I DK En ud af ni kvin­der får bryst­kræft Bryst­kræft er den kræft form, der ram­mer fl est kvin­der Cir­ka 20 pct. af al­le til­fæl­de af bryst­kræft er af ty pen HER2- po­si­tiv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.