8- årig dat­ter skal vid­ne mod sin mor

BT - - NYHEDER -

RETS­SAG bå­de dat­te­ren og hen­des mor til ret­ske­mi­ske un­der­sø­gel­ser.

Mi­krosko­pi­ske re­ster af sove­mid­let blev fun­det i den den­gang syv- åri­ge pi­ges hår. Sam­me me­di­cin­ty­pe blev og­så fun­det i sy­geple­jer­skens eget hår.

Un­der gårs­da­gens gen­nem­gang af sa­gen for­kla­re­de an­kla­ger Mi­cha­el Bool­sen dog, at det til­sy­ne­la­den­de ik­ke kan af­kla­res, hvor­dan læ­ge­mid­ler­ne er ble­vet ind­ta­get af dat­te­ren, og at det ik­ke er mu­ligt at si­ge, hvil­ke do­ser der er ta­le om. Næg­ter at ha­ve gi­vet dat­ter pil­ler Si­den sa­gens begyndelse har sy­geple­jer­sken med det lan­ge, mør­ke hår næg­tet sig skyl­dig i an­kla­ger­ne mod hen­de – og­så i at ha­ve gi­vet dat­te­ren sovepi­l­ler og i at ha­ve stjå­let så­dan­ne sovepi­l­ler fra sin ar­bejds­plads på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus.

Sam­men med to uni­for­me­re­de be­tjen­te kom hun i går gå­en­de ind i rets­sa­len. Ho­ve­d­et var let bø­jet, blik­ket ret­tet nedad. Et kort smil send­te hun mod sin fa­mi­lie og kæ­re­ste, før hun tog plads ved si­den af sin for­sva­rer Jør­gen Lan­ge.

» Min kli­ent næg­ter sig skyl­dig i samt­li­ge for­hold, « sag­de han, mens hun stil­le sad ved si­den af ham med krop­pen dre­jet væk fra pres­sen og de man­ge til­hø­re­re. Va­re­tægts­fængs­let i et år I me­re end et år har sy­geple­jer­sken sid­det va­re­tægts­fængs­let i sa­gen, si­den hun om ef­ter­mid­da­gen 1. marts sid­ste år blev an­holdt ef­ter en nat­te­vagt på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus, hvor tre pa­tien­ter hav­de mi­stet li­vet og en fjer­de med nød og næp­pe hav­de over­le­vet.

I sy­geple­jer­skens sor­te hånd­ta­ske, der be­fandt sig i hen­des kæ­re­stes bil, fandt po­li­ti­et iføl­ge an­kla­ge­ren en lang ræk­ke tom­me me­di­ci­nind­pak­nin­ger, et par re­cept­plig­ti­ge sovepi­l­ler, en be­nyt­tet injek­tions­sprøjte samt en pa­tient­la­bel med den 73- åri­ge kvin­de Mag­gi Mar­gret­he Ras­mus­sens navn på – pa­tien­ten, der med nød og næp­pe var ble­vet genop­li­vet.

Ef­ter næ­sten et år rej­ste an­kla­ge­myn­dig­he­den i fe­bru­ar til­ta­le mod hen­de. Af an­kla­ge­skrif­tet frem­går det, at hun bl. a. er til­talt for tre drab – to af dem fandt iføl­ge an­kla­ge­ren sted un­der nat­te­vag­ten, mens det tred­je fandt sted til­ba­ge i 2012 – og for drabs­for­sø­get på Mag­gi Mar­gret­he Ras­mus­sen.

Sy­geple­jer­sken hav­de iføl­ge an­kla­ge­myn­dig­he­den sprøjtet en over­do­sis mor­fin og ste­so­lid di­rek­te ind i blodå­rer­ne på pa­tien­ter­ne gen­nem de­res ka­te­ter. Glem alt, pres­sen skri­ver Da an­kla­ge­ren var fær­dig med sin gen­nem­gang, trå­d­te Jør­gen Lan­ge frem og tal­te til de seks næv­nin­ge og de­res to sup­ple­an­ter.

Til dem un­der­stre­ge­de han, at de skul­le se bort fra alt, hvad de har læst om, hørt om el­ler set i pres­sen om sa­gen.

» Der skal væ­re en ren tav­le at skri­ve på. Det, I skal gå ef­ter, er det, I hø­rer her i Ret­ten, « sag­de han og fort­sat­te:

» Det er an­kla­ge­myn­dig­he­den, der har be­vis­byr­den og skal løf­te den, så der ik­ke kan rej­ses ri­me­lig tvivl om til­tal­tes uskyld. Hvis der er be­ret­ti­get tvivl, skal I fri­fin­de. I skal lyt­te til den sam­le­de be­vis­byr­de, det skal I skri­ve jer bag øret. « Om­kring 70 vid­ner skal af­hø­res i sa­gen. Dom­men for­ven­tes at fal­de i ju­ni.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.