Ma­rie på far­lig g

BT - - NYHEDER -

spe­ci­alsko­ler. Et po­li­tisk fler­tal be­slut­te­de, at om­kring 10.000 af dis­se børn skul­le over­fø­res til den al­min­de­li­ge fol­ke­sko­le

De Kon­ser­va­ti­ve har kaldt loven for en ’ spa­reø­vel­se’, og da El­len Tra­ne Nør­by trå­d­te til som un­der­vis­nings­mi­ni­ster sid­ste år, er­kend­te hun selv, at in­klu­sio­nen ik­ke fun­ge­re­de. Un­der valg­kam­pen lo­ve­de stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen da og­så, at der vil­le bli­ve ned­sat en så­kaldt ta­sk­for­ce til at se nær­me­re på pro­ble­met.

Lands­for­e­nin­gen Au­tis­me har ved fle­re lej­lig­he­der ud­talt sig i skar­pe ven­din­ger om in­klu­sion, som de me­ner fø­rer til øget angst og ri­si­ko for de­pres­sion blandt børn med au­tis­me. ’ Ek­strem eks­klu­sion’ Heidi Tha­me­strup, der er for­mand for for­e­nin­gen, un­der­stre­ger, at for­e­nin­gen ik­ke er ab­so­lut mod­stan­der af in­klu­sion, men ar­gu­men­te­rer for, at der net­op ik­ke er æg­te in­klu­sion i fol­ke­sko­len.

» Tværtimod ser vi en ek­strem eks­klu­sion, hvor der er ik­ke plads til, at al­le kan væ­re sig selv. Børn med au­tis­me har net­op svært ved at so­ci­a­li­se­re – de for­står ik­ke, hvad an­dre men­ne­sker tæn­ker, og de har be­hov for, at der er voks­ne nok til at hjæl­pe dem. Men det er der ik­ke, så vi me­ner ik­ke, at der er æg­te in­klu­sion på det en­kel­te barns præ­mis­ser, « for­kla­rer hun.

Tha­me­strup af­vi­ser dog, at prin­ses­se Ma­rie, der har væ­ret pro­tek­tor for Lands­for­e­nin­gen Au­tis­me si­den 2011, er gå­et for­e­nin­gens ær­in­de i at kri­ti­se­re for­hol­de­ne

» Vo­res prin­ses­se er me­get ak­tiv og in­ter­es­se­rer sig me­get for au­tis­me. Det må væ­re en helt pri­vat ud­ta­lel­se på bag­grund af, hvad hun selv har op­le­vet, « for­kla­rer hun.

» Jeg tæn­ker, at al­le men­ne­sker har ret til at ha­ve en per­son­lig, pri­vat hold­ning til tin­ge­ne. Det me­ner jeg må væ­re en men­ne­ske­ret, « slår hun fast. Jeg har au­tis­me i min næ­re fa­mi­lie, der­for ved jeg, hvor hårdt og hvor svært det er. For det er et han­di­cap, der ram­mer he­le fa­mi­li­en

. Jeg tror slet ik­ke på in­klu­sion. Det er min me­ning Prin­ses­se Ma­rie på Færø­er­ne Kron­prins Fre­de­rik kom i mod­vind, da han i 2007 yt­re­de øn­ske om at bli­ve med­lem af IOC ( Den In­ter­na­tio­na­le Olym­pi­ske Ko­mité, Kri­ti­ke­re men­te ik­ke, at han bur­de væ­re del af en po­li­tisk ko­mité. Kron­prin­sen end­te dog al­li­ge­vel med at bli­ve en del af IOC i 2009. Dron­ning Mar­gret­he, har fle­re gan­ge gjort sig be­mær­ket med op­sigtsvæk­ken­de ud­ta­lel­ser i ind­van­drer­de­bat­ten, som fle­re har tol­ket som po­li­ti­ske. » Det er klart, at når et sam­fund mod­ta­ger man­ge men­ne­sker ude­fra, må man og­så stil­le det krav, at de for­står, hvor de er kom­met hen, « lød det blandt an­det fra Dron­nin­gen i Berlingske i an­led­ning af hen­des 75- års fød­sels­dag sid­ste år. I 1984 rev­se­de hun i sin må­ske mest kend­te nytårs­ta­le dan­sker­ne for de­res ’ dums­mar­te be­mærk­nin­ger’ om net­op nye dan­ske­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.