Ma­rie kan bli­ve den mo­di­ge prin­ses­se

BT - - NYHEDER -

NYT IMA­GE Eks­per­ter kal­der det et br­ud med tra­di­tio­nen, når prin­ses­se Ma­rie går ind og ud­ta­ler sig om en så po­li­tisk sag som in­klu­sion i den dan­ske fol­ke­sko­le.

Men den kon­tro­ver­si­el­le ud­mel­ding kan fak­tisk gå hen at gav­ne prin­ses­sen – net­op for­di det er ty­de­ligt, at hun ud­ta­ler sig om en sag, som hun har stor per­son­lig in­ter­es­se for. Det vur­de­rer kon­ge­hu­s­eks­pert Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen.

» Det ( in­klu­sion, er åben­bart et em­ne, der lig­ger prin­ses­se Ma­rie me­get på sin­de, for­di hen­des nær­me­ste fa­mi­lie selv er ramt. Man kan mær­ke prin­ses­sens per­son­li­ge en­ga­ge­ment, og man­ge vil og­så op­fat­te hen­de som en æg­te og modig per­son, for­di hun går imod et fler­tal i Fol­ke­tin­get. «

Det kan el­lers væ­re svært at fin­de sin plads, når man er så langt ne­de i ræk­ken af kon­ge­li­ge, som prin­ses­se Ma­rie er, for­kla­rer Hov­bak­ke Sø­ren­sen. Men det gi­ver hen­de om­vendt lidt me­re rå­de­rum end ek­sem­pel­vis kron­prin­s­par­ret, der sand­syn­lig­vis vil­le væ­re kom­met me­re galt af sted, hvis de hav­de ud­talt sig om em­net. Me­re selvsik­ker Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen pe­ger på, at vi det se­ne­ste år har set en langt me­re sik­ker prin­ses­se Ma­rie, der ef­ter­hån­den har fun­det sin helt egen må­de at væ­re prin­ses­se på ef­ter en el­lers lidt svær begyndelse, hvor hun skul­le føl­ge i gre­vin­de Ale­xan­dras fod­spor som hu­stru num­mer to.

» Det kan bli­ve en styr­ke for hen­de, hvis hun gør det til sit va­re­mær­ke at væ­re den mo­di­ge prin­ses­se, der tør lidt me­re end de an­dre fra kon­ge­fa­mi­li­en. Men hun skal selv­føl­ge­lig ik­ke over­dri­ve det, « rå­der han. Man kan mær­ke prin­ses­sens per­son­li­ge en­ga­ge­ment, og man­ge vil og­så op­fat­te hen­de som en æg­te og modig per­son, for­di hun går imod et fler­tal i Fol­ke­tin­get

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.