So­len smi­ler til dan­sker­ne i we­e­ken­den

BT - - NYHEDER -

Iføl­ge ka­len­de­ren har det væ­ret for­år læn­ge. Men hvor vej­ret hidtil ik­ke har kun­net føl­ge med ka­len­de­ren, er der flot vejr på vej til Dan­mark i we­e­ken­den.

Fak­tisk teg­ner vej­ret til at bli­ve så godt, at man fri­stes til at si­ge, at det bli­ver den før­ste we­e­kend med rig­tigt for­år­s­vejr i år.

Det me­ner i hvert fald Anja Bod­holdt, vagt­ha­ven­de me­te­o­r­o­log hos Dan­marks Me­te­o­r­o­lo­gi­ske In­sti­tut, DMI.

» Nu hu­sker jeg ik­ke al­tid så godt, men jeg er ret sik­ker på, at det her bli­ver den før­ste we­e­kend i år, hvor vi så­dan rig­tig kan se, at for­å­ret kom­mer. Det er jo me­get hel­digt, at vej­ret på den må­de føl­ger ka­len­de­ren, « si­ger Anja Bod­holdt. Op mod ti gra­der » Fre­da­gen bli­ver først tør, sky­et og di­set, men i lø­bet af da­gen kla­rer det op med no­gen el­ler en del sol man­ge ste­der.

Og så bli­ver vej­ret fak­tisk grad­vist bed­re i lø­bet af we­e­ken­den.

Vi får at se, at der bå­de vil væ­re sol og no­get svag vind og tem­pe­ra­tu­rer op mod de ti gra­der. Det ly­der jo me­get godt. Vi har et høj­tryk, der dan­ner tå­ge og sky­er i lø­bet af næt­ter­ne, men op ad da­gen bli­ver det så brændt af, og so­len kom­mer frem.

Det ser og­så ud til, at der bli­ver sta­bilt vejr we­e­ken­den igen­nem. Li­ge fra vest til øst.

Der kan godt væ­re en lil­le usik­ker­hed om, hvor me­get sol der kom­mer, og hvor­når på da­gen so­len bry­der igen­nem. Men det kom­mer til at bli­ve det sam­me i stort set he­le lan­det, « si­ger Anja Bod­holt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.