PA­RIS- TER­R­O­RI­STER PÅ LÆK­KET IS- LI­STE

BT - - NYHEDER -

IS­LA­MISK STAT Tre af ger­nings­mæn­de­ne bag an­gre­bet på spil­le­ste­det Ba­ta­clan i Pa­ris 13. novem­ber, hvor 90 men­ne­sker blev dræbt, op­træ­der på den li­ste, der er ble­vet læk­ket fra Is­la­misk Stat ( IS). Det rap­por­te­re­de fle­re ty­ske me­di­er fre­dag iføl­ge nyheds­bu­reau­et AFP.

De tre ger­nings­mænd er Sa­my Ami­mour, Fou­ed Mo­ha­med- Ag­gad og Omar Is­maël Moste­fai, rap­por­te­rer tv- sta­tio­ner­ne NDR og WDR samt avi­sen Süd­deut­sche Zei­tung.

Li­sten, som bri­ti­ske Sky News er kom­met i be­sid­del­se af, in­de­hol­der ef­ter alt at døm­me nav­ne, adres­ser og te­le­fon­num­re på 22.000 mi­li­tan­te ji­ha­di­ster.

Li­sten er ik­ke ve­ri­fi­ce­ret, og indtil vi­de­re er kun 1.736 per­so­na­le­fi­ler ble­vet of­fent­lig­gjort af det uof­fi­ci­el­le sy­ri­ske nyheds­bu­reau Za­man alWasl, som og­så har få­et ad­gang til do­ku­men­ter­ne.

Do­ku­men­ter­ne be­står af ske­ma­er, hvor der spør­ges om til navn, fø­de­sted, adres­se, blod­ty­pe, mors pi­ge­navn, ni­veau af sha­ria- for­stå­el­se, og hvem der har sør­get for kon­tak­ten til Is­la­misk Stat.

Tysk po­li­ti, der og­så har få­et ad­gang til li­sten, op­ly­ste tors­dag, at det vur­de­rer, at do­ku­men­ter­ne er æg­te.

Iføl­ge ty­ske ef­ter­for­ske­re op­træ­der der folk fra he­le Eu­ro­pa, USA, Rusland, In­do­nesi­en, Syd­afri­ka og Tri­ni­dad og To­ba­go på li­sten, li­ge­som do­ku­men­ter­ne iføl­ge ef­ter­for­sker­ne in­di­rek­te hen­vi­ser til ho­ved­man­den bag Pa­ris- an­gre­bet, Ab­del­ha­mid Abaa­oud.

I alt blev 130 men­ne­sker dræbt i fle­re an­greb på tværs af den fran­ske ho­ved­stad 13. novem­ber sid­ste år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.