Dan­ske­re in­vol­ve­ret i svin­del med ud­byt­teskat

BT - - NYHEDER -

SKAT­TESVIN­DEL En dansk skat­te­ad­vo­kat har an­gi­ve­ligt hjul­pet Sanjay Shah og hans sel­skab, So­lo Ca­pi­tal, i for­bin­del­se med stor­stilet svin­del med re­fu­sion af ud­byt­teskat. Det skri­ver DR Nyhe­der. So­lo Ca­pi­tal er det sel­skab, som Bag­mand­spo­li­ti­et mistæn­ker for at væ­re en af ho­ve­d­ak­tø­rer­ne bag den sto­re ud­byt­teskat­teskan­da­le, der har ko­stet statskas­sen 9,1 mia. kr.

Den på­gæl­den­de ad­vo­kat indstil­le­de i den­ne uge sit ar­bej­de hos det dan­ske ad­vo­kat­fi rma Ples­ner, for­di ad­vo­ka­ten i et tid­li­ge­re job har rå­d­gi­vet Sanjay Shah og So­lo Ca­pi­tal. Ad­vo­ka­ten var part­ner i Ples­ner. » Vi har dra­get kon­se­kven­ser af den rå­d­giv­ning, som part­ne­ren har ydet, før han kom til Ples­ner i 2014, « si­ger Tom Kári Kri­stjáns­son, der er part­ner i Ples­ner, til DR.

Iføl­ge DR hjalp ad­vo­ka­ten i 2012 So­lo Ca­pi­tal med rå­d­giv­ning om dan­ske reg­ler for ud­byt­teskat, mens han var an­sat i et an­det ad­vo­kat­fi rma.

DR har haft kon­takt med den nu tid­li­ge­re part­ner i Ples­ner. Han be­kræft er, at han ik­ke læn­ge­re ar­bej­der for Ples­ner, men han af­vi­ser at ud­dy­be for­hol­de­ne.

Han hen­vi­ser til sin tavs­heds­pligt som ad­vo­kat, skri­ver DR.

Og­så en an­den dansk ad­vo­kat har an­gi­ve­ligt hjul­pet med rå­d­giv­nin­gen. Iføl­ge DR er den an­den ad­vo­kat i dag an­sat i ad­vo­kat­fi rma­et Hor­ten Ad­vo­kat­part­ner­sel­skab. Stort or­ga­ni­se­ret net­værk Hor­ten Ad­vo­kat­part­ner­sel­skab øn­sker ik­ke at kom­men­te­re op­lys­nin­ger­ne over for DR.

Off ent­lig­he­den fi k kend­skab til svin­del­sa­gen, da Skat i slut­nin­gen af au­gust sid­ste år an­meld­te skat­tes­nyd for om­kring 6,2 mia. kr. til Bag­mand­spo­li­ti­et. Svind­len skal væ­re sket i for­bin­del­se med ud­be­ta­ling af ak­tieud­byt­ter.

Skat op­ly­ste her­eft er i novem­ber, at svin­del­be­lø­bet an­gi­ve­ligt er lø­bet op i he­le 9,1 mia. kr.

Et stør­re or­ga­ni­se­ret net­værk af sel­ska­ber i ud­lan­det har til­sy­ne­la­den­de søgt om at få ud­be­talt ud­byt­teskat på bag­grund af fi kti­ve ak­tie­be­hold­nin­ger og for­fal­sket do­ku­men­ta­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.