‘ Jeg vil ik­ke si­ge, at vi

BT - - NYHEDER -

SÅ­DAN SKE­TE ULYK­KEN ik­ke ske, men cur­ling- dren­ge­ne re­a­ge­re­de in­stink­tivt, da de hør­te man­dens nødråb.

» Det ske­te ba­re så hur­tigt, så vi nå­e­de ik­ke rig­tigt at tæn­ke, vi spur­te­de ba­re der­over. «

» Hans ben var bø­jet på en må­de, som et ben ik­ke skal, « si­ger 20- åri­ge Ky­le Do­e­ring. Sam­men med sin et år æl­dre hold­kam­me­rat Wa­de Ford var han på vej fra ho­tel­let i Ka­strup til are­na­en for at mø­de Sydkorea, hvor det ca­na­di­ske hold skul­le ret­te sku­den op ef­ter to ne­der­lag i træk. Men li­ge plud­se­lig blev cur­ling se­kun­dært. Cur­ling er ik­ke alt » Det var en lek­tion for li­vet, « si­ger Ky­le Do­e­ring.

Epi­so­den fik ham til at ind­se, at cur­ling ik­ke er alt, og at det er nyt­te­løst at gå rundt og be­kym­re sig om små­ting.

» Det er utro­ligt, hvor hur­tigt li­vet kan for­svin­de, « si­ger han og il­lu­stre­rer med et knips. Sej bedste­far » Vi var de ene­ste, der så det, « si­ger Fred Po­hr. Han er bedste­far til Matt Dun­sto­ne, som er kap­ta­jn på det ca­na­di­ske lands­hold. Den 66- åri­ge mand var på vej til hal­len med sin ko­ne Ca­rol Po­hr for at se sit bar­ne­barn i ak­tion. På den godt én ki­lo­me­ter lan­ge gå­tur fra ho­tel­let, hvor den ca­na­di­ske de­le­ga­tion bor, til hal­len var de ble­vet pas­se­ret af Ky­le Do­e­ring og Wa­de Ford. I mod­sæt­ning til dren­ge­ne så de ulyk­ken ske.

» Den her fyr bli­ver slå­et ihjel, « si­ger Fred Po­hr, da han skal for­kla­re, hvad han tænk­te, da han så ren­de­gra­ve­ren fal­de fra ram­pen og ned over man­den. Men han var ik­ke i tvivl om, hvad han skul­le gø­re.

» Jeg bli­ver nødt til at hjæl­pe ham. «

Så den ca­na­di­ske bedste­far sat­te i løb og gav alt, hvad han hav­de.

» Jeg var kun om­kring 60 me­ter væk, og det føl­tes som om, det tog en evig­hed at nå frem, « si­ger han og for­kla­rer, at han var glad for, at man­den skreg, som han gjor­de, så der kun­ne kom­me fle­re til og hjæl­pe.

» Da han blev klemt fast, be­gynd­te han at skri­ge. Det var et ret skæ­ren­de skrig, « si­ger Fred Po­hr.

Sam­men med hold­kap­ta­j­nens bedste­far og en dansk mand fik de un­ge cur­ling- spil­le­re løf­tet den tun­ge ma­ski­ne li­ge ak­ku­rat nok til, at Ky­le Do­e­ring og Fred Po­hr kun­ne hi­ve man­den ud, alt imens ma­ski­nen sta­dig kør­te. Skreg i smer­te » In­gen sag­de et ord, vi be­gynd­te ba­re al­le at løf­te, « si­ger Ky­le Do­e­ring og for­kla­rer, at adre­na­li­net pum­pe­de.

Ulyk­ken ske­te på hjør­net af Røl­li­ke­vej og Sir­græs­vej i Ka­strup på Ama­ger om­kring kl. 9 ons­dag mor­gen. En ung mand skul­le af­læs­se en ren­de­gra­ver fra la­det på sin lad­bil og ned på vej­en ved hjælp af en ram­pe. Da han var på vej ned ad ram­pen, gled den ene sli­ske løs, og ma­ski­nen be­gynd­te at tip­pe over. Man­den væl­te­de ud og rul­le­de bag­læns ned un­der ren­de­gra­ve­ren, men og­så lidt væk fra ma­ski­nen. Hans ben blev klemt un­der det tun­ge ma­ski­ne­ri, og han skreg om hjælp. Tre ca­na­di­e­re og en dansk mand kom til und­sæt­ning og fik ham vri­stet fri fra ren­de­gra­ve­ren, hvis mo­tor sta­dig kør­te. Folk strøm­me­de hur­tigt til, og der blev rin­get ef­ter en am­bu­lan­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.