Er hel­te’

BT - - NYHEDER -

Det var en tem­me­lig lil­le ma­ski­ne, men den ve­je­de ret me­get Wa­de Ford

» Jeg tænk­te ’ ba­re få ham ud’, « si­ger Wa­de Ford. Og det lyk­ke­des alt­så.

» Det var en tem­me­lig lil­le ma­ski­ne, men den ve­je­de ret me­get, « si­ger Wa­de Ford.

Da de fik he­vet man­den fri, hjalp de ham over på et lil­le ræ­k­værk af mur­sten.

» Han skreg i smer­te, « si­ger Ky­le Do­e­ring, der for­kla­rer, at de ik­ke ane­de, hvad de skul­le gø­re, for i Ca­na­da rin­ger man ’ 911’ ved nødstil­fæl­de. Hel­dig­vis strøm­me­de folk hur­tigt til, og der blev rin­get ef­ter en am­bu­lan­ce. Med si­tu­a­tio­nen un­der kon­trol kun­ne Ky­le Do­e­ring og Wa­de Ford ta­ge til de­res VMkamp.

» Han klap­pe­de mig på ryg­gen, og jeg klap­pe­de ham på ryg­gen, mens vi nik­ke­de til hin­an­den, « si­ger Ky­le Do­e­ring om af­ske­den med den til­ska­de­kom­ne mand. Ca­na­da vandt kam­pen mod Sydkorea, men ople­vel­sen sad i dem.

» Jeg har al­drig set no­gen bræk­ke no­get el­ler set no­gen ska­det el­ler no­get som helst, så jeg var lidt chokeret, men in­stink­tet sag­de ba­re ’ hjælp ham’, « si­ger Ky­le Do­e­ring og til­fø­jer:

» Vi er okay nu. « Yd­my­ge hel­te De­res her­oi­ske ger­ning er hel­ler ik­ke gå­et ube­mær­ket hen, og de har få­et en del an­er­ken­del­se ved tur­ne­rin­gen, hvor fle­re folk er kom­met hen for at ro­se dem for de­res ind­sats. Selv er de dog ret yd­my­ge.

» Jeg vil ik­ke si­ge, at vi er hel­te. Vi gjor­de ba­re, hvad en­hver bur­de gø­re, « si­ger Ky­le Do­e­ring. Han er vi­ce­kap­ta­jn på det ca­na­di­ske hold, der med en stærk slut­spurt har sik­ret sig en plads i de af­gø­ren­de kam­pe om gul­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.