Tre nøg­ne stewar­des­ser blev for me­get

BT - - NYHEDER -

SEXAFHÆNGIG Den dan­ske ja­zz- mu­si­ker Chris Minh Doky har en for­tid, som gem­mer på nog­le pi­kan­te og ube­ha­ge­li­ge hem­me­lig­he­der. Det er kom­met frem i for­bin­del­se med hans nye bog ’ Nær­vær’. Da Chris Minh Doky tur­ne­re­de ver­den rundt som ja­zz- mu­si­ker, var han en va­ske­æg­te la­di­es’ man. Han nød godt af al­le de kvin­der, der vil­le ha­ve ham. Det var ik­ke svært for ham at fin­de vil­li­ge kvin­der blandt pu­bli­kum til si­ne kon­cer­ter.

Men det he­le æn­dre­de sig den dag, hvor tre nøg­ne in­di­ske stewar­des­ser plud­se­lig stod i hans ho­telsu­i­te.

» Den er helt, helt gal, tænk­te jeg. Jeg end­te med at bli­ve vildt ban­ge for mit junk. Alt­så kvin­der­ne. Og jeg blev ban­ge for Chris Minh Doky, « si­ger Chris Minh Doky i et in­ter­view med Bør­sen. Jeg end­te med at bli­ve vildt ban­ge for mit junk. Alt­så kvin­der­ne. Og jeg blev ban­ge for Chris Minh Doky Mi­ke Stern og David San­born. I 1994 spil­le­de han i en al­der af blot 25 år for den da­væ­ren­de ame­ri­kan­ske præ­si­dent Bill Cl­in­ton. Kom­po­ne­rer film­mu­sik I dag er han di­rek­tør for M- One Pro­ductions og Red Dot Mu­sic, hvor han blandt an­det kom­po­ne­rer so­und­tra­cks ( film­mu­sik). Han for­tæl­ler til Bør­sen, at han al­drig har haft det bed­re, hver­ken per­son­ligt el­ler for­ret­nings­mæs­sigt.

Hans nye bog ’ Nær­vær’ for­tæl­ler hi­sto­ri­en om, hvor­dan en dreng uden ud­dan­nel­se tog tu­ren fra Nør­re­bro til New York, blev be­rømt mu­si­ker og ef­ter­hån­den mi­ste­de sig selv og sit nær­vær. Chris Minh Doky for­tæl­ler i bo­gen, hvor­dan han har kæm­pet sig til­ba­ge og lært at le­ve i nu­et.

Chris Minh Dokys sto­re­bror Ni­els Lan Doky er og­så en ver­dens­be­rømt ja­zz- mu­si­ker. Sam­men har de ud­gi­vet fle­re al­bum som The Doky Bro­t­hers, men de har og­så hver især ind­spil­let og tur­ne­ret på egen hånd.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.