Nu skal der fl ages for Færø­er­ne og Grøn­land

BT - - NYHEDER -

RIGSFÆLLESSKAB Det vak­te no­gen forun­dring, da det tid­li­ge­re på året kom frem, at al­le Dan­marks stats­li­ge fl agstæn­ger skul­le tæl­les. Men nu er der kom­met et re­sul­tat ud af an­stren­gel­ser­ne: Re­ge­rin­gen har be­slut­tet at ind­fø­re of­fi ci­el­le fl ag­da­ge for Grøn­land og Færø­er­ne.

Det var net­op et øn­ske fra stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) om at ind­fø­re så­dan­ne of­fi ci­el­le fl ag­da­ge, der lå bag op­tæl­lin­gen af lan­dets fl agstæn­ger.

Og stats­mi­ni­ste­ren glæ­der sig da og­så over, at det nu er be­stemt, at stats­li­ge myn­dig­he­der frem­over skal fl age med det grøn­land­ske fl ag Er­fa­la­sor­put på den grøn­land­ske na­tio­nal­dag, 21. ju­ni, og med det færø­ske fl ag Mer­kid på Færø­er­nes na­tio­nal­dag, 29. juli. 534 stats­li­ge fl agstæn­ger » Jeg glæ­der mig til som­mer, når det grøn­land­ske og færø­ske fl ag for før­ste gang va­jer fra top­pen af sta­tens byg­nin­ger i he­le ri­get og vo­res am­bas­sa­der og re­præ­sen­ta­tio­ner i ud­lan­det, « ud­ta­ler stats­mi­ni­ste­ren i en pres­se­med­del­el­se.

Der er i øv­rigt 534 stats­li­ge fl agstæn­ger i Dan­mark, hvis man ser bort fra kir­ker og præ­s­te­går­de, har Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et, der stod for at tæl­le fl agstæn­ger­ne, op­lyst til Ritzau. Be­grun­del­sen for, at fl agstæn­ger­ne skul­le tæl­les, var, at Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et ger­ne vil­le ha­ve klar­hed over de prak­ti­ske kon­se­kven­ser af at ind­fø­re en fl ag­dag.

» Fla­ge­ne er for­skel­li­ge, li­ge­som lan­de­ne i rigs­fæl­les­ska­bet. Det er for­skel­lig­he­der, vi skal respek­te­re og værds­æt­te, sam­ti­dig med at vi skal mar­ke­re og fejre vo­res fæl­les hi­sto­rie og stær­ke bånd i rigs­fæl­les­ska­bet, « si­ger Løk­ke i pres­se­med­del­el­sen.

Han har tid­li­ge­re, på det so­ci­a­le me­die Twit­ter, an­ty­det, at den nøj­ag­ti­ge op­tæl­ling af fl agstæn­ger må­ske var at gå lidt for grun­digt til værks.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.