Kæm­pe op- og ned­t­ur for Met­te Lind­berg

BT - - NYHEDER -

X FA­CTOR Lind­berg hen­vendt til Re­mee og Tho­mas Bla­ch­man.

» Det er for­fær­de­ligt at sid­de her. Jeg har ik­ke lyst til at væl­ge. Jeg er ry­stet, det er ab­surd, « sag­de en ty­de­ligt ry­stet Met­te Lind­berg.

Mu­si­kalsk var det dog en helt an­den, der løb med op­mærk­som­he­den.

Årets sto­re fa­vo­rit Re­em var nem­lig gan­ske sublim i sin op­træ­den med Ade­les su­per­hit ’ Hel­lo’. Så tå­rer­ne tril­le­de Re­em sang, så tå­rer­ne tril­le­de ned ad kin­der­ne på dom­mer og men­tor Met­te Lind­berg. Og de tre dom­me­re var ful­de af ros, da de skul­le kom­men­te­re Re­ems præ­sta­tion.

» Det er vig­tigt for os al­le, at du er til­ba­ge. Det er en sinds­syg præ­sta­tion det der. Me­get, me­get, me­get fint, « sag­de Tho­mas Bla­ch­man, der blev bak­ket op af Re­mee.

» Det er sinds­sygt far­ligt at be­gi­ve sig ud i så­dan no­get der. Men du dræ­ber den ( ment på en god må­de, red.). Du har ka­rak­ter, til­ste­de­væ- rel­se, og du står knivskar­pt. Du er en drøm­mear­tist i så­dan et pro­gram her, « sag­de Re­mee, mens Met­te Lind­berg, som alt­så lod tå­rer­ne fal­de un­der num­me­ret, gan­ske en­kelt sag­de: » Jeg bli’r så rørt. « Knap så godt gik det alt­så for Mads Chri­sti­an, der måt­te for­la­de pro­gram­met, in­den det for al­vor bli­ver rig­tig sjovt.

» Det er su­per ær­ger­ligt, hå­ber alt det bed­ste for Alex, men jeg hav­de nok set det kom­me, da jeg og­så var i fa­rezo­nen i sid­ste uge, « kom det fra Mads Chri­sti­an.

Hans ud­ga­ve af Shawn Men­des­hit­tet ’ Stit­ches’ fik da og­så en hård med­fart på de so­ci­a­le me­di­er.

Mads Chri­sti­an hå­ber nu på, at Re­em og ven­nen Alex går he­le vej­en til fi­na­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.