Mas­si­ve mæng­der af over­våg­ning

BT - - NYHEDER -

Over­våg­nings­ma­te­ri­a­let er ind­sam­let fra en ræk­ke ka­me­ra­er på Nør­re­bro, Kø­ben­havn.

OVER­VÅG­NING Ud­over at væ­re den før­ste egent­li­ge ter­r­or­sag i Dan­mark, er sa­gen mod Omar El- Hus­se­ins fi re for­mode­de hjæl­pe­re og­så den rets­sag i dan­marks­hi­sto­ri­en med det mest om­fat­ten­de vi­deo­ma­te­ri­a­le.

I da­ge­ne eft er an­gre­be­ne på Kr­udt­tøn­den og sy­na­go­gen ar­bej­de­de et stort kor­ps af eft er­for­ske­re på at sik­re over­våg­nings­vi­deo man­ge ste­der i Kø­ben­havn. An­kla­ge­myn­dig­he­den op­ly­ser til BT, at det sam­le­de vi­deo­ma­te­ri­a­le, der er sik­ret i sa­gen, fyl­der op mod 43 te­ra­byte. Til sam­men­lig­ning har en al­min­de­lig bær­bar com­pu­ter 1 te­ra­byte, sva­ren­de til 1.000 gi­ga­byte. Da ma­te­ri­a­let skul­le sik­ker­heds­ko­pi­e­res, tog det en uge.

Af det om­fat­ten­de vi­deo­ma­te­ri­a­le har eft er­for­sker­ne fun­det frem til 103 vi­deoklip, som ind­går i sa­gen. De fyl­der 23,1 gi­ga­byte.

Vi­deo­er­ne er op­ta­get så for­skel­li­ge ste­der som Kr­udt­tøn­den, Kil­de­vælds­sko­len, Sam­søe og Sam­søe på Strø­get, sy­na­go­gen i Krystal­ga­de, Lou­is Vu­it­ton, Bis­peb­jerg Sta­tion, Nør­re­bro By­cen­ter. Og en­de­lig stam­mer en stor del af vi­deo­ma­te­ri­a­let fra in­ter­netca­fe­en Power­play og fra Mjøl­ner­par­ken, hvor bå­de Omar El- Hus­se­in og hans fi re for­mode­de hjæl­pe­re kom­mer fra. Tal­ri­ge ka­me­ra­er I Mjøl­ner­par­ken er der in­stal­le­ret he­le 15 over­våg­nings­ka­me­ra­er på gav­len, der fi lmer ud mod et re­kre­a­tivt om­rå­de. I hver op­gang er der in­stal­le­ret tre vi­deo­ka­me­ra­er og et par styk­ker i kæl­de­ren.

Da an­kla­ger Sid­sel Klixbüll fre­dag afh ør­te den før­ste af de fi re til­tal­te, Li­ban El­mi, kun­ne hun der­for fø­re vi­deo­do­ku­men­ta­tion for sto­re de­le af hans fær­den om eft er­mid­da­gen eft er an­gre­bet på Kr­udt­tøn­den.

De man­ge vi­deoklip er dog ik­ke al­le af li­ge god kva­li­tet. Man­ge se­kven­ser vi­ste et hjør­ne af bil­le­det, der var for­stør­ret op man­ge gan­ge, og der­for var det svært at se, hvem der var på vi­deo­en. På et tids­punkt un­der rets­mø- det blev den ene af de til­tal­te, Ma­h­moud Ra­bea, godt træt af an­kla­ge­rens gen­nem­gang.

» I kig­ger på skyg­ger og gæt­ter jer frem til per­so­ner. I er to­talt lat­ter­li­ge, « sag­de han højlydt, så bå­de rets­for­man­den og hans ad­vo­kat måt­te tys­se på ham.

De fi re mænd i al­de­ren 20- 31 er til­talt for ter­ror eft er straff elovens pa­ra­graf 114, der kan gi­ve fængsel på liv­s­tid. De næg­ter sig al­le skyl­di­ge.

Nør­re­bro by­cen­ter

Nør­re­bro St. Taxa fra 4x35 an­kom­mer med Omar El- Hus­se­in, der sti­ger ud med sort po­se med en lang gen­stand i. Omar El- Hus­se­in går ind i op­gang 38 i Mjøl­ner­par­ken. Li­ban El­mi for­la­der op­gang 36 i Mjøl­ner­par­ken.

Li­ban El­mi går ind i op­gang 38.

Li­ban El­mi for­la­der op­gang 38. Omar El- Hus­se­in for­la­der Mjøl­ner­par­ken. Li­ban El­mi an­kom­mer til in­ter­netcaféen Power­play, hvor medtil­tal­te Bho­stan Hos­se­in og Ma­h­moud Ra­bea sid­der ved en com­pu­ter. Li­ban El­mi ge­sti­ku­le­rer heft igt og for­mer en pi­stol med sin hånd - det af­vi­ser han selv. Iføl­ge po­li­ti­et ta­ler de om det net­op over­stå­e­de an­greb ved Kr­udt­tøn­den.

Mjøl­ner­par­ken

Su­per­ki­len Nø rr eb ro ga de Mi­me rs­gad

e

Nør­re­bro­hal­len

Power­play de ga rs gi Æ Over­våg­nings­ka­me­ra fan­ger al­le fi re til­tal­te sam­men. Grup­pen split­ter op, og Li­ban El­mi og Bho­stan Hos­se­in ses gå i ret­ning af Bis­peb­jerg Sta­tion. En tred­je per­son slut­ter sig til Li­ban El­mi og Bho­stan Hos­se­in. Skik­kel­sen, tid­li­ge­re ud­pe­get til at væ­re Omar El- Hus­se­in, over­ræk­ker Bho­stan Hos­se­in en gen­stand, som iføl­ge po­li­ti­et er ger­nings­våb­net fra Kr­udt­tøn­den. Bho­stan Hos­se­in ses gå hen til et bu­skads ved Bis­peb­jerg Sta­tion med gen­stan­den i hån­den. Da han ven­der til­ba­ge, er han tom­hæn­det. Li­ban ses gå ind på gen­brugs­sta­tion ved Mjøl­ner­par­ken og kom­me til­ba­ge med en hvid po­se. Umid­del­bart eft er smi­der han den væk, men han kan ik­ke for­kla­re hvor­for. Al­le fi re til­tal­te ses ved fod­bold­ba­nen ved Mjøl­ner­par­ken, mu­lig­vis sam­men med en fem­te per­son, der kan væ­re Omar El- Hus­se­in.

De tre til­tal­te for­la­der net­caféen sam­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.