Fær­re to­g­rej­sen­de over Øre­sund ef­ter græn­se­kon­trol

BT - - NYHEDER -

Ef­ter at græn­se­kon­trol­len mel­lem Sve­ri­ge og Dan­mark blev ind­ført 4. ja­nu­ar, er der fær­re to­g­rej­sen­de, der ta­ger to­get over Øre­sunds­bro­en. Det vi­ser nye tal iføl­ge Øre­sund­s­in­sti­tut­tet. An­tal­let af to­g­rej­sen­de faldt så­le­des med 12 pct. i ja­nu­ar og fe­bru­ar, sam­men­lig­net med året før.

Læg­ger man det til, at DSB hav­de reg­net med en stig­ning på fem pct. i an­tal­let af pas­sa­ge­rer på ru­ten, så ser det end­nu vær­re ud for tog­tra­fik­ken i for­hold til det for­ven­te­de.

Id- kon­trol­len har med­ført en for­læn­get rej­se­tid på ru­ten på 10- 60 mi­nut­ter og i nog­le til­fæl­de end­nu læn­ge­re. Der­u­d­over ska­ber kon­trol­len øget trængsel og gi­ver de rej­sen­de en usik­ker­hed i for­hold til rej­se­ti­dens læng­de og tog­skift. Virk­som­he­der har prø­vet at hjæl­pe de­res me­d­ar­bej­de­re, der er træt­te af de lan­ge rej­se­ti­der. Bl. a. har me­di­ci­nal­virkom­he­den Fer­ring, der har kon­tor i Øre­stad, le­jet bus­ser til si­ne sven­ske me­d­ar­bej­de­re, for at de kan kom­me hur­ti­ge­re på ar­bej­de.

Imens de to­g­rej­sen­de hol­der sig til­ba­ge, er der 500 fle­re bi­ler, der kø­rer over Øre­sunds­bro­en i døg­net, iføl­ge sta­ti­stik fra Øre­sunds­bro­en Konsor­ti­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.