Ja, Dan­mark er ble­vet et skævt og ky­nisk land Nej, stør­re for­mu­er gav­ner al­le dan­ske­re

BT - - DEBAT -

PELLE DRAG­STED

me­get be­kym­ren­de ud­vik­ling. Det, vi ser, er, at en snæ­ver eli­te er ved at stik­ke af fra fl er­tal­let af dan­sker­ne. Vi ser det i for­hold til for­mu­er, men og­så ved ind­kom­ster. Det tru­er med at un­der­gra­ve alt det, der har gjort Dan­mark til et trygt, ret­fær­digt, men og­så et stærkt øko­no­misk sam­fund. Om­for­de­ling og høj grad af lig­hed ska­ber fak­tisk bed­re øko­no­mi­ske for­ud­sæt­nin­ger for vækst og vel­stand.

DET ER EN

kun sket af sig selv, men er et re­sul­tat af den po­li­tik, der bli­ver ført. Man har ind­ført et skat­te­stop på bo­li­ger, og det vir­ker skævvri­den­de. Dem med de stør­ste vil­la­er nord for Kø­ben­havn, som er ste­get mest i vær­di, er dem, der får den stør­ste år­li­ge skat­te­let­tel­se. Der er ta­le om en re­el skat­te­let­tel­se hvert år. De­res ind­komst er ste­get, men de­res be­skat­ning af bo­li­gen er ik­ke fulgt med. Når man gen­nem­fø­rer en po­li­tik, hvor du ta­ger fra dem, der har mindst, og gi­ver til dem, der har mest, så sti­ger ulig­he­den i sam­fun­det.

DET ER IK­KE

gavn for dem, uden at det er til ska­de for an­dre. Man kan må­ske end­da hæv­de, at det er til gavn for an­dre. Hvis det går godt for Le­go- kon­cer­nen, el­ler nog­le per­so­ner har et hus, der sti­ger i pris, el­ler får et godt afk ast på de­res ak­tier, så sti­ger de­res for­mue, og det ta­ger jo ik­ke no­get fra nog­le an­dre. Det er til gavn for dem, uden at det er til ska­de for an­dre. Man kan må­ske end­da hæv­de, at det er til gavn for an­dre

om mis­un­del­se, men om ret­fær­dig­hed. I ste­det for at ta­le om mis­un­del­se, bør man ta­le om en grå­dig­hed hos den del af over­klas­sen, der ik­ke er pa­rat til at bi­dra­ge til sam­fun­det. Det ska­ber et me­re skævt og ky­nisk Dan­mark. Det er en ben­hård kamp mod ulig­hed, og Dan­mark skal be­væ­ge sig væk fra me­re ulig­hed og hen mod stør­re øko­no­misk lig­hed mel­lem men­ne­sker.

DET HAND­LER IK­KE

MARTIN ÅGERUP

at der har væ­ret en stig­ning i de hø­je­ste for­mu­er, der har væ­ret stør­re end stig­nin­gen i de la­ve­ste for­mu­er. Så er spørgs­må­let, om man sy­nes, det er et pro­blem. Det vil­le væ­re fi nt, hvis de la­ve­ste for­mu­er steg me­re, for det er jo godt at ha­ve for­mue, da det gi­ver tryg­hed. hvor­for det skul­le væ­re et pro­blem, at no­gen med hø­je for­mu­er får en end­nu hø­je­re for­mue, har jeg svært ved at se.

VI MÅ KON­STA­TE­RE,

DET ER TIL

DET LIG­GER IND­BYG­GET i for­mu­e­be­gre­bet, at der vil væ­re kæm­pe­stor ulig­hed i for­mu­er, når man ser på et øje­bliks­bil­le­de. Un­ge men­ne­sker har in­gen for­mue, men eft er­hån­den som de bli­ver æl­dre, får de en stør­re for­mue. Men blan­der man un­ge og gam­le sam­men, vil man nå til den kon­klu­sion, at der er me­get stor for­mu­eulig­hed. Det er helt na­tur­ligt, og så­dan vil det al­tid væ­re. Vi skal glæ­de os over, at for­mu­er­ne sti­ger for nog­le. Men gra­den af for­mu­eulig­hed har jeg ik­ke no­get for­hold til. Det er hver­ken godt el­ler skidt, når den sti­ger. Det sker ba­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.