Spin om buk­ser og skyg­ger

Om­pri­o­ri­te­rings­bi­drag,

BT - - DE­BAT - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Hvad var ugens ord? Om­pr­o­ri­te­rings­bi­drag. Det ly­der som så kna­stør og ked­som­me­lig re­visorsnak, at man får sands­mag i mun­den blot ved at tæn­ke på at ud­ta­le det, men det hand­ler fak­tisk om no­get me­get ved­kom­men­de, nem­lig bl. a. den næ­re vel­færd, som kom­mu­ner­ne le­ve­rer. Re­ge­rin­gen op­fandt ud­tryk­ket sid­ste som­mer, og det dæk­ker over, at kom­mu­ner­ne hvert år fra 2016 til 2019 skal spa­re én pct. af de­res sam­le­de ud­gift er ( 2,4 mia. kr.) som de afl eve­rer til sta­ten, hvor­eft er de får de fl este pen­ge til­ba­ge. Det kal­der re­ge­rin­gen om­pri­o­ri­te­ring, kom­mu­ner­ne kal­der det ned­pri­o­ri­te­ring. Ugens mod­svar? Tors­dag mød­tes po­li­ti­ke­re fra bå­de kom­mu­ner og Chri­sti­ans­borg til det år­li­ge KL- top­mø­de i Aal­borg. Før mø­det meld­te for­mand Fre­de­rik­sen ud, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne frem­sæt­ter et be­slut­nings­for­slag i fol­ke­tings­sa­len, der skal på­læg­ge re­ge­rin­gen at sen­de samt­li­ge 2,4 mia. kr. til­ba­ge til kom­mu­ner­ne. Et be­slut­nings­for­slag, der er de­sig­net til at pres­se DF. Og det gjor­de det!

Sam­ti­dig var det nød­ven­digt for S- top­pen at for­kla­re, hvor­for de nu vi­ger fra de­res linje om ik­ke at vil­le be­nyt­te et fl er­tal uden om re­ge­rin­gen til sto­re øko­no­mi­ske spørgs­mål. Der­for så man i lø­bet af ugen for­skel­li­ge ud­læg­nin­ger af den nye linje, bl. a. at nu træ­der Met­te Fre­de­rik­sen ud af Bjar­ne Cory­dons skyg­ge. En på al­le må­der be­lej­lig bort­for­kla­ring af en po­li­tisk ko­ven­ding.

Men og­så KL- for­mand Mar­tin Damm ud­lag­de tek­sten: » Den go­de løs­ning er en si­tu­a­tion, hvor der ik­ke er et om­pri­o­ri­te­rings­bi­drag. Den on­de løs­ning er So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes for­slag, hvor man ta­ger pen­ge og fø­rer dem til­ba­ge til os. Og den gru­som­me løs­ning er re­ge­rin­gens. « Og KL- top­mø­det vedt­og da og­så et for­slag, der gi­ver KL man­dat til helt at af­vi­se om­pri­o­ri­te­rings­bi­dra­get i den kom­men­de øko­no­mi­aft ale.

Det er et li­ge så godt spin, som at Fre­de­rik­sen gem­mer sin ko­ven­ding bag den på­stå­e­de exit fra Cory­dons skyg­ge

Ugens af­mon­te­ring? » Stop nu den jam­mer … Claus, « lød det fra stats­mi­ni­ste­ren på KLs top­mø­de. Det var et for­søg på at af­mon­te­re KLs vre­de over, at fi nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen på sid­ste års top­mø­de sag­de, at han al­drig hø­rer » an­det end jam­mer fra kom­mu­ner­ne « . Det var ik­ke no­gen hel­dig for­mu­le­ring. Der­for for­søg­te Løk­ke at løs­ne de vre­de kom­mu­nal­rød­der op med hu­mor: » Man skal ik­ke sid­de der og jam­re ov­re i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et. « Og så min­de­de han om, at de om­tal­te mil­li­ar­der hver­ken er sta­tens el­ler kom­mu­ner­nes pen­ge, men dan­sker­nes: » De fl este buk­ser har to lom­mer, og selv­føl­ge­lig kan man fl yt­te pen­ge fra den ene lom­me til den an­den. Men lom­mer­ne sid­der i de sam­me buk­ser, i dan­sker­nes buk­ser. « Det er et li­ge så godt spin, som at Fre­de­rik­sen gem­mer sin ko­ven­ding bag den på­stå­e­de exit fra Cory­dons skyg­ge. Ugens ud­spil? Ar­bejds­gi­ver­ne og fag­be­væ­gel­sen er ble­vet eni­ge om en ny ind­slus­nings­ord­ning, der skal sik­re, at fl ygt­nin­ge kan kom­me ind på ar­bejds­mar­ke­det via en ’ in­te­gra­tions- grun­dud­dan­nel­se’ som iføl­ge LO- for­mand Lizet­te Ris­gaard afl iver » fo­re­stil­lin­ger­ne om en kon­kur­ren­ce­forvri­den­de og per­spek­tiv­løs ind­slus­nings­løn « . Det er FOAs Den­nis Kri­sten­sen ik­ke enig i. Men mon ik­ke det bli­ver ca. der, det lan­der, når før­ste om­gang tre­part­s­for­hand­lin­ger er slut. Det vil i gi­vet fald væ­re en sejr for re­ge­rin­gen. Og det vil be­vi­se, at den dan­ske mo­del kan ta­ge fat, når det gæl­der. Men det vil be­stemt og­så aff øde ra­bal­der­dis­kus­sio­ner om, hvor­vidt man der­med re­elt har skabt mu­lig­hed for løn­dum­ping. Ugens for­var­sel? Den nye forsk­nings­mi­ni­ster, Ul­la Tør­næs, har sagt, at SUen fyl­der for me­get i det sam­le­de bud­get for ud­dan­nel­ser: » Så i ste­det for at bru­ge res­sour­cer på over­før­sel, så vil jeg selv­føl­ge­lig hel­le­re bru­ge dem på ind­hold og kva­li­tet i vo­res ud­dan­nel­ser. « Det ly­der gran­gi­ve­ligt som om, mi­ni­ste­ren vil re­vo­lu­tio­ne­re SU’en, Men hun træk­ker sam­ti­dig lidt i land, for: » Der er jo og­så en po­li­tisk re­a­li­tet, som jeg er nødt til at for­hol­de mig til. Og den po­li­ti­ske re­a­li­tet hed­der Fol­ke­tin­get, hvor man skal kun­ne sam­le 90 man­da­ter for at få æn­dret på tin­ge­ne. « Det er med an­dre ord Tør­næs, der stik­ker tæ­er­ne i po­o­len for at mær­ke, om van­det er varmt nok. Hun te­ster, om de an­dre par­ti­er er med på at om­læg­ge SU fra en over­før­sel til en lå­ne­ord­ning. Og der er fak­tisk rig­tig man­ge pen­ge at hen­te på så­dan en om­læg­ning. Men og­så me­get bal­la­de.

Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.