Kul­tur

Bå­de for­fat­te­re og fans tæn­der på kri­mi­mes­sen i Hor­sens

BT - - KULTUR -

KRI­MI­MES­SE

I mod­sæt­ning til den år­li­ge gi­gan­ti­ske bog­mes­se i Kø­ben­havn, der dæk­ker al­le gen­rer, dre­jer det sig i Hor­sens kun om kri­mi­en i al­le dens mo­der­ne af­skyg­nin­ger.

Tak­ket væ­re bå­de Jes­per Ste­in, Chri­sti­an Mørk, An­ne Grue og selv­føl­ge­lig gen­rens må­ske al­ler­stør­ste dan­ske navn Jus­si Ad­ler- Ol­sen er kri­mi- ro­ma­nen i dag dan­sker­nes fa­vo­rit- gen­re. Og iføl­ge for­fat­ter Ste­en Langstrup, der i bø­ger som ’ Kat’, ’ Ka­tri­ne’ og ’ I skyg­gen af Sadd’ kom­bi­ne­rer kri­mi­gå­den med va­ske­æg­te gys, er det må­ske slet ik­ke så mær­ke­ligt. Sy­stem i ka­os » Li­ge­som den vir­ke­li­ge ver­den er vo­res bø­ger selv­føl­ge­lig fyldt med vold og mon­stre. Men i vo­res fan­ta­si­u­ni­vers har vi mu­lig­hed for at sæt­te tin­ge­ne i or­den og der­med gø­re ver­den lidt min­dre ka­o­tisk. Som for­fat­te­re skri­ver vi om de ting, der skræm­mer os. Men når mon­stret bli­ver kendt, så er det et pro­blem. Og pro­ble­mer kan som be­kendt lø­ses, « si­ger Ste­en Langstrup.

Kri­mi­er er of­te hur­tigt læst - ik­ke mindst for­di de er så spæn­den­de.

Men iføl­ge suc­ces­for­fat­ter Jes­per Ste­in skal man en­de­lig ik­ke un­der­vur­de­re gen­ren.

» Det er li­ge­som en god po­p­sang. Det ly­der må­ske let. Men tin­ge­ne skal væ­re i or­den, el­lers fun­ge­rer det ba­re ik­ke. Og her­hjem­me sy­nes jeg nog­le gan­ge, vi mang­ler lidt respekt om­kring kri­mi­gen­ren. For det før­ste skal man kun­ne hol­de læ­se­ren fan­get igen­nem samt­li­ge 400 si­der. Men den vir­ke­li­ge prø­ve fin­der sted på de sid­ste 50 si­der. Her kan man se, om der vir­ke­lig er guf i for­fat­te­ren og hi­sto­ri­en. Tin­ge­ne skal hæn­ge sam­men. Og slut­nin­gen skal sam­le al­le trå­de­ne. Der er ik­ke no­get vær­re end en slut­ning, der ba­re fi­ser ud. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.