Lea­sing­kri­gen

BT - - KULTUR -

GO­DE TIL­BUD Peu­geot er den helt sto­re vin­der, hvis vi op­gør bilsal­get i Dan­mark ef­ter årets to før­ste må­ne­der. Peu­geot har kort sagt sprøjtet nye bi­ler ud på mar­ke­det, og det er især Peu­geot 208, der er gå­et som var­me po­pcorn i en bi­o­graf­foy­er. I fe­bru­ar ale­ne røg 841 nye Peu­geot 208 på pla­der, og det er næ­sten 300 fle­re end num­mer to, Peu­geot 308. For­kla­rin­gen er ik­ke ude­luk-

SE­NE­STE NYT ken­de, at he­le den fran­ko­fi­le del af be­folk­nin­gen har få­et øj­ne­ne op for Peu­geot 208 og kol­lek­tivt har be­slut­tet at hand­le ny bil. Den pri­mæ­re for­kla­ring skal i ste­det fin­des i Peu­geots lea­sing­til­bud. Du kan lea­se en Peu­geot 208 1,6 HDi læs­set med ud­styr til 2.195 kr. om må­ne­den med en førs­te­gang­sy­del­se på 4.994 kr. Det er helt ba­salt ba­re et godt til­bud, og for den om­kost­nings­be­vid­ste for­bru­ger er den svær at kom­me udenom – især for­di mo­del­len er op­gi­vet til at kø­re 33,3 km/ l og der­med er bå­de bil­lig at lea­se og kø­re i.

Nu har kon­kur­ren­ter­ne i små to må­ne­der set Peu­geot lø­be med de bed­ste salgstal, og no­get ty­der på, at de har få­et nok. Sko­da har der­for lan­ce­ret Sko­da Fa­bia i et skar­pt pri­vat­lea­sing­til­bud. Og for at slå på et ta­lent, som Peu­geot 208 ik­ke kan mat­che, så er det sta­tioncar­ud­ga­ven af Sko­da Fa­bia, der fal­by­des. Det er en Sko­da Fa­bia Com­bi 1,2 TSI Am­bi­tion med 90 hk, som til­by­des til en førs­te­gang­sy­del­se på 9.995 kr. og en må­ned­lig ydel­se på 2.495 kr. Til­bud­det er som Peu­geot 208 ba­se­ret på en lea­sing­pe­ri­o­de på 36 må­ne­der og et år­ligt kør­sels­for­brug på 15.000 km. Mo­del­len kan alt­så kon­kur­re­re med Peu­geot på pri­sen, men til­by­der sam­ti­dig en lidt an­der­le­des pak­ke med den ek­stra plads og en ben­zin­mo­tor med en mar­kant la­ve­re år­lig ejer­af­gift. Po­lo på ba­nen Men det er ik­ke kun Sko­da, der har få­et nok. Volkswa­gen har og­så valgt at sen­de Po­lo i krig mod Peu­geot 208. Udstyrs­mo­del­len er en Po­lo Blu­e­mo­tion med DK- pak­ke og fem dø­re, der er ud­sty­ret med en 1- li­ters TSI ben­zin­mo­tor på 95 hk. Lea­sing­til­bud­det er 5.000 kr. i før­ste- gang­sy­del­se og en må­ned­lig ydel­se på 2.299 kr. Det er sta­dig mar­gi­nalt dy­re­re end Peu­geot, men Volkswa­gen by­der som Sko­da på en la­ve­re ejer­af­gift og en pak­ke, der til­ta­ler al­le dem, der ik­ke er fran­ko­filt dis­po­ne­re­de.

Al­le mo­del­ler er med FDM- kon­trak­ter, så be­kym­ring for at bli­ve rund­b­ar­be­ret af en ek­stra­reg­ning, når bi­ler­ne af­le­ve­res igen ef­ter 36 må­ne­der, er der­med og­så ta­get i op­lø­bet. Læs si­de 30- 31 om bil­lig i lea­sing i mikro- klas­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.