I spid­sen for me­re re­a­li­sti­ske for­brugs­tal

BT - - KULTUR -

Ci­troën og Peu­geot har nu be­slut­tet at gå of­fen­sivt ind i de­bat­ten om bi­lers re­el­le brænd­stof­for­brug. Al­le bil­fa­bri­kan­ter op­gi­ver på nu­væ­ren­de tids­punkt for­brugs­tal­le­ne ud fra en fæl­les EU- norm. Men den har væ­ret un­der kraf­tig kri­tik, og det er i åre­nes løb ble­vet svæ­re­re og svæ­re­re for den al­min­de­li­ge bi­list at kom­me i nær­he­den af for­brugs­tal­le­ne. Der­for er de fran­ske pro­du­cen­ter gå­et sam­men med mil­jøor­ga­ni­sa­tio­nen Trans­port & En­viron­ment om at te­ste kon­cer­nens bi­ler un­der me­re re­a­li­sti­ske for­hold for der­ved at op­nå nog­le for­brugs­tal, der i hø­je­re grad af­spej­ler vir­ke­lig­he­den. Det før­ste re­sul­tat vi­ser en af­vi­gel­se på 38 pct. for en Peu­geot 308 1,6 HDi, der er op­gi­vet til 32,3 km/ l, men som i te­sten med bå­de pas­sa­ger og aircon­di­tion tændt kun kør­te 20 km/ l. I lø­bet af som­me­ren vil PSA of­fent­lig­gø­re for­brugs­tal for yder­li­ge­re 30 mo­del­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.