Sø­ge­ma­ski­ne til brugt­lea­sing af drøm­me­bi­len

BT - - KULTUR -

In­ter­dan- grup­pen, der im­por­te­rer mær­ker som Peu­geot og Mitsu­bis­hi, har ind­ledt sam­ar­bej­de med Eu­ro­pas stør­ste brugt­bils­hjem­mesi­de mo­bi­le. de. De har la­vet en dansk sø­ge­ma­ski­ne, hvor kun­der­ne kan sø­ge på me­re end 600.000 brug­te bi­ler i he­le Eu­ro­pa og få be­reg­net lea­sing­pri­sen, hvis bi­ler­ne im­por­te­res til Dan­mark. Det er nemt for for­bru­ger­ne at sur­fe rundt mel­lem mo­del­ler og hur­tigt få et over­blik over al­le om­kost­nin­ger som den må­ned­li­ge lea­sing­pris og de ek­stra ydel­ser, der kan til­kø­bes. Der er in­gen ga­ran­ti for, at In­ter­dan Lea­sing er bil­ligst, men du får hur­tigt et over­blik over pris­ni­veau­et, hvis du vil lea­se el­ler fleks- lea­se din drøm­me­bil, og den står i ud­lan­det. Prøv selv på in­ter­dan- lea­sing. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.