Hav­de jeg dog ba­re lea­set

BT - - BILER -

IK­KE TIL MO­TOR­VEJ Indtil de­cem­ber 2015 var Jes­per Lund en æg­te Smart- en­tu­si­ast. Han hol­der af den ul­trakom­pak­te pus­ling, som han me­ner er per­fekt til to per­so­ner med blan­det kør­sels­be­hov. Men ef­ter at ha­ve er­hver­vet sin tred­je Smart - den helt nye mo­del kon­stru­e­ret i sam­ar­bej­de med Re­nault - er kær­lig­he­den bleg­net så me­get, at Jes­per bit­tert for­try­der, at han ik­ke lea­se­de bi­len. Så var den nem­lig ble­vet sendt re­tur ef­ter få må­ne­ders be­kendt­skab.

Pro­ble­met er støj. I si­de­vind hy­ler den som en stuk­ken gris. Det træk­ker ind i ka­bi­nen, for­di ru­den bli­ver su­get udad, og støj­en er ik­ke til at hol­de ud ved ha­stig­he­der over 70- 80 km/ t., er­fa­rer vi un­der en prø­ve­tur.

» Jeg har væ­ret seks gan­ge på værk­sted med den, og tek­ni­ker­ne er­kend­te tidligt, at der var no­get galt. Men ud­bed­re pro­ble­met har de ik­ke væ­ret i stand til trods tal­ri­ge for­søg, « si­ger den selv­stæn­di­ge er­hvervs­dri­ven­de. In­tet nedslag i pri­sen Ej­ner Hes­sel i Vej­le, hvor Jes­per har købt bi­len, er­ken­der, at den tid­li­ge mo­del har et pro­blem. I et brev skri­ver de til kun­den, at pro­ble­met knyt­ter sig til de før­ste ud­ga­ver af den nye mo­del. På de se­ne­re skul­le pro­ble­met væ­re ret­tet.

Det me­ner Jes­per er en rin­ge trøst, for­di den sta­dig stø­jer uli­de­ligt. Der­for har han for­søgt at få han­de­len til at gå til­ba­ge. Hvil­ket Ej­ner Hes­sel ik­ke er in­ter­es­se­ret i. Fir­ma­et øn­sker hel­ler ik­ke at yde et pris­nedslag sva­ren­de til den vær­di­for­rin­gel­se, bi­len er ramt af, for­di den stø­jer unor­malt me­get. I ste­det på­pe­ger de, at Jes­per bru­ger bi­len for­kert.

» 5.11. 2015 har vi mon­te­ret en ny dør­li­ste og ju­ste­ret dø­re­ne. Ef­ter dis­se til­tag er støj­en min­dre end i sam­men­lig­ne­li­ge bi­ler, « hed­der det i en skri­vel­se fra ef­ter­mar­keds­chef Tho­mas Bur­ge­mann. Han må me­ne an­dre Smart- mo­del­ler, for den­ne skri­bent, der har kørt i al­le mi­kro­mo­del­ler på mar­ke­det, har al­drig op­le­vet en så stø­jen­de ud­ga­ve.

Ef­ter­mar­keds­che­fen til­fø­jer dis­se ut­ro­li­ge ord:

» Kø­re­tø­jet er mar­keds­ført som by­bil, og hvis den bru­ges som pend­ler­bil med mo­tor­vejs­kør­sel, kan støj­en op­fat­tes som ge­ne­ren­de, « hed­der det i skri­vel­sen. Ej­ner Hes­sel me­ner med an­dre ord, at bi­len ik­ke bør bru­ges på mo­tor­vej. Det er vist den ene­ste bil­mo­del i Dan­mark, det gæl­der for. Jeg tror sim­pelt­hen, at bi­len er fejl­kon­stru­e­ret. Hvor er det us­selt, at im­por­tø­ren ik­ke er­ken­der det…

Jes­per Lund

I går kom Jes­per igen for­bi BTs re­dak­tion. End­nu en gum­mi­li­ste og mo­di­fi­ka­tion var fo­re­ta­get, men støj­en var der sta­dig.

» En af mi­ne be­kend­te fra Smart­klub­ben to­talska­de­de for ny­lig sin næ­sten nye bil og fik en helt ny er­stat­nings­bil af for­sik­rin­gen. Den stø­jer og­så. Jeg tror sim­pelt­hen, at bi­len er fejl­kon­stru­e­ret. Hvor er det us­selt, at im­por­tø­ren ik­ke er­ken­der det og i det mind­ste si­ger det rent ud, før folk pun­ger ud. Jeg køb­te bi­len kon­tant, og den­gang var der ik­ke no­get i mar­keds­fø­rin­gen, som op­for­dre­de folk til at bli­ve bor­te fra mo­tor­vej.

Selv om det ik­ke er i min in­ter­es­se - jeg vil jo ger­ne af med bi­len - vil jeg fra­rå­de folk at kø­be den­ne mo­del, selv om den på de fle­ste an­dre om­rå­der kø­rer bed­re end for­gæn­ge­ren. I det mind­ste bør de først for­sø­ge sig med en lea­set mo­del, så de kan fin­de ud af, om de kan hol­de bi­len ud, « si­ger Jes­per Lund.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.