Min­dre six­pa­ck – me­re hjer­te

BT - - NAVNE - * Ko­ster kun alm. SMS/ MMS- takst.

MODNING I ja­nu­ar i år sat­te le­ge­tøjs­fir­ma­et Mat­tel nye Bar­bie- duk­ker på mar­ke­det med fyl­di­ge­re for­mer. In­den da hav­de det ame­ri­kan­ske fir­ma Lam­mily al­le­re­de sat en lig­nen­de dukke i pro­duk­tion, og nu er de på vej med en mand­lig ud­ga­ve med en så­kaldt far- krop. Bar­bie har i man­ge år haft sel­skab af Ken med six­pa­ck og stort tand­pas­ta- smil. Men det er nok de fær­re­ste mænd, der kan bryste sig af at væ­re li­ge så vel­træ­ne­de og ’ per­fek­te’ som Bar­bies mand­li­ge mod­styk­ke. Det har få­et kunst­ne­ren Ni­ko­lay Lamm til at de­sig­ne en me­re re­a­li­stisk ud­ga­ve af man­de­duk­ken. På hans hjem­mesi­de lam­mily. com be­skri­ves duk­ken på den­ne må­de:

» Han har må­ske ik­ke en six­pa­ck, men han har en fan­ta­stisk hu­mor. Han har må­ske ik­ke de stør­ste bi­ceps, men han har et stort hjer­te. «

Jørn Martin Sten­hold, der er Dan­marks ene­ste le­ge­tøjs­for­sker, er po­si­tiv over for den nye man­de­duk­ke, da han me­ner, det kan læ­re bør­ne­ne no­get me­re om vir­ke­lig­he­den.

» Det er ab­so­lut po­si­tivt, når en far- dukke rent fak­tisk lig­ner far. Det gi­ver en fan­ta­stisk mu­lig­hed for at bli­ve me­re af­kla­ret om vir­ke­lig­he­den for bør­ne­ne. Spe­ci­elt små Mest tørt vejr med no­gen el­ler en del sol. Temp. mel­lem 4 og 9 gra­der og svag til let vind fra for­skel­li­ge ret­nin­ger. I nat tørt og til dels klart vejr, dog sted­vis mu­lig­hed for tå­ge. Temp. mel­lem - 3 og 0 gra­der og svag syd­ve­st­lig el­ler skift en­de vind. børn har brug for at kun­ne gen­ken­de vir­ke­lig­he­den i de­res le­ge­tøj, « si­ger han til BT.

Der er dog in­gen grund til at styr­te ind på bør­ne­væ­rel­set og smi­de de gam­le Bar­bie- og Ken- duk­ker ud. Børn kan nem­lig godt skel­ne mel­lem vir­ke­lig­hed og fan­ta­si – far er far, og duk­ker er duk­ker, for­kla­rer Jør­gen Martin Sten­hold.

Lam­milys man­de­duk­ke er en pro­to­ty­pe og bli­ver først sat i pro­duk­tion, når fir­ma­et har få­et bestil­lin­ger for 70.000 dol­lar. Men da fir­ma­et hav­de fin suc­ces med ud­vik­lin­gen af den kvin­de­li­ge ud­ga­ve, og i skri­ven­de stund er op­pe på bestil­lin­ger for knap 24.000 dol­lar, kun­ne det se ud til at lyk­kes. Han har må­ske ik­ke en six­pa­ck, men han har en fan­ta­stisk hu­mor. Han har må­ske ik­ke de stør­ste bi­ceps, men han har et stort hjer­te

SO­LEN I DAG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.