’ Jeg ser ik­ke no­gen grund

BT - - SPORTEN - BT i går TRE­KANTS­DRA­MA FOR­TRY­DER IN­TET

Der er for­skel på, hvor­dan man ser på tin­ge­ne. Jeg ser det som to for­skel­li­ge ting ( pri­vat­li­vet og fod­bold­li­vet, red.), og det gør Jonas ik­ke, og det er fair nok (...) Han har åben­bart ik­ke lyst til at træ­ne sam­men med mig, og det respek­te­rer jeg og­så. Det er han i sin go­de ret til Man­dag aft en i hjem­met hos Borring- fa­mi­li­en de­to­ne­re­de en bom­be, der har eft er­ladt Ran­ders FCs om­klæd­nings­rum i gra­nat­chok. Her fi k Jonas Borring at vi­de af sin ko­ne, Kira Egs­gaard Borring, som han si­den de­cem­ber har lig­get i se­pa­ra­tion med, at hun har ind­ledt et for­hold med en mand, Borring går op og ned ad næ­sten hver dag, hold­kam­me­ra­ten Chri­sti­an Kel­ler.

Jonas Borring tog straks kon­se­kven­sen og rin­ge­de til Ran­ders’ le­del­se op for at få fri på ube­stemt tid. Og det fi k han. Ons­dag meld­te Ran­ders ud, at Jonas Borring i øje­blik­ket er fra­væ­ren­de fra hol­det.

I går for­tal­te BT hi­sto­ri­en om år­sa­gen til fra­væ­ret, og i dag er Jonas Borring så selv klar til at gi­ve sin si­de af sa­gen.

» Jeg har for­talt klub­ben, at jeg ik­ke kom­mer til at spil­le kamp for Ran­ders FC igen, så læn­ge Chri­sti­an Kel­ler er der, « si­ger Jonas Borring, der i går var på træ­nings­an­læg­get for at ta­le med trup­pen – in­klu­si­ve Chri­sti­an Kel­ler – in­den træ­nin­gen før søn­da­gens kamp mod Brønd­by. Chri­sti­an Kel­ler er kom­met i strid mod­vind, eft er BT i går kun­ne af­slø­re, at den nu for­hen­væ­ren­de Ran­ders- an­fø­rer har fun­det sam­men med Kira Egs­gaard Borring, som er ved at bli­ve se­pa­re­ret fra Kel­lers hold­kam­me­rat Jonas Borring. Jonas Borring af­vi­ser at spil­le i Ran­ders, så læn­ge Chri­sti­an Kel­ler er i klub­ben, og der­for sy­nes det uund­gå­e­ligt, at en af dem må væk.

BT fan­ge­de Chri­sti­an Kel­ler eft er gårs­da­gens træ­ning før søn­da­gens ude­kamp mod Brønd­by og for­holdt ham de man­ge spørgs­mål, der træn­ger sig på i den prekæ­re sag, som har gjort Mads Fen­ger til ny an­fø­rer.

Hvor­dan har du det med, at du ik­ke læn­ge­re er an­fø­rer i Ran­ders?

» Jeg kan slet ik­ke for­stå, at de to per­so­ner kan fi nde på at gø­re det. Ét er, at jeg har mi­stet alt for min eks­ko­ne, som jeg lig­ger i se­pa­ra­tion med og dy­best set sta­dig bor un­der sam­me tag med, for­di vi har to un­ger at ta­ge hen­syn til, men når det er sagt, kan jeg ik­ke for­stå, at Kel­ler kan fi nde på at gø­re det. Det er jeg dy­best set chokeret over. Han har vidst, at min ko­ne og jeg er gå­et fra hin­an­den, og han bry­der re­gel num­mer ét og sen­der en kæm­pe dolk i ryg­gen på mig. Han har ba­re la­det som in­gen­ting de se­ne­ste par uger. Han er et død­koldt men­ne­ske, « for­kla­rer Jonas Borring og fort­sæt­ter:

» For at væ­re helt ær­lig har jeg kun set ham en gang her til mor­gen ( i går, red.), da jeg hav­de brug for at ta­le med folk i klub­ben. Men når jeg ser ham, har jeg kun lyst til at gø­re én ting, og det kan du næ­sten reg­ne ud, hvad er ... «

» Jeg kom­mer ik­ke til at træ­ne, når han er der, « fast­slår Jonas Borring. Klar til at ri­ve kon­trakt i sty kker Den 31- åri­ge kant­spil­ler har el­lers net­op for­læn­get sin aft ale med Ran­ders for to år. En aft ale, der blev ind­gå­et, in­den sa­gen med Chri­sti­an Kel­ler så da­gens lys, men på grund af om­stæn­dig­he­der­ne valg­te klub­ben i går at for­tæl­le off ent­lig­he­den om den nye kon­trakt.

» Det er en be­slut­ning, vi blev eni­ge om i klub­ben. Det æn­drer ik­ke no­get på min per­son, om jeg lø­ber ind som for­re­ste el­ler sid­ste mand på søn­dag. Jeg kom­mer til at age­re på sam­me må­de. «

I går for­tal­te du mig, at du ger­ne vil­le fort­sæt­te som an­fø­rer?

» Det æn­drer ik­ke det sto­re for mig, om jeg skal lø­be ind på ba­nen med et an­fø­rer­bind og træk­ke lod om, hvem der star­ter med bol­den. Det be­ty­der ik­ke no­get for mig, om jeg er an­fø­rer el­ler ej, og det tror jeg hel­ler ik­ke, det gør for de an­dre spil­le­re. «

Der har væ­ret kraft ige re­ak­tio­ner mod dig fra fl ere sport­s­folk på de so­ci­a­le me­di­er. Hvad tæn­ker du om det?

» Jeg kig­ger ik­ke så me­get på de so­ci­a­le me­di­er. Det er fair nok, og folk har lov til at ha­ve de­res me­nin­ger.

Jonas Borring er åben for at an­nul­le­re den mod kom­pen­sa­tion.

» Jeg ved ik­ke, om jeg for­try­der den nye kon­trakt. Jeg har væ­ret me­get i tvivl om, hvad det bed­ste er for mig, og sam­ti­dig har jeg to skøn­ne børn at tæn­ke på, men jeg be­slut­te­de at for­læn­ge med Ran­ders og ha­ve en frem­tid her, « si­ger Jonas Borring.

» Det er klart, at jeg godt ved, at jeg har en kon­trakt at for­hol­de mig til, men klub­ben må og­så fi nde ud af at lø­se det på den bedst mu­li­ge må­de, « til­fø­jer han. Det kan jeg ik­ke æn­dre på. Jeg har mi­ne eg­ne hold­nin­ger. Hvis de gi­der bru­ge tid på at skri­ve det, må de ger­ne det. Det æn­drer ik­ke no­get for mig. «

Hvor­dan tror du, at du bli­ver mod­ta­get på Brønd­by Sta­dion på søn­dag?

» Puha, det ved jeg ik­ke. De har pro­ble­mer selv, så det tæn­ker jeg ik­ke så me­get over. Det er en kamp som al­le an­dre. «

Jo, men den­ne gang vil du jo na­tur­ligt kom­me i fo­kus?

» Der er ik­ke så me­get at gø­re ved det. Jeg har ta­get en be­slut­ning, og den må jeg stå ved. «

Jonas Borring for­tæl­ler mig, at han er fær­dig med Ran­ders, så læn­ge du er der. Så der ik­ke plads til en af jer. Hvor­dan for­hol­der du dig til det?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.