Stort un­der­skud på vej i Es­b­jerg

BT - - SPORTEN - KLUBØKONOMI

De kom ud af 2015 med et over­skud på 20.000 kro­ner. Så po­si­tivt vil det dog næp­pe gå for Superliga- klub­ben Es­b­jerg fB i in­de­væ­ren­de regn­skabsår. » Her bud­get­te­rer vi med et un­der­skud på mel­lem 10 og 15 mio. kr., hvis vi bli­ver i Su­per­liga­en og et be­ty­de­ligt stør­re, hvis vi ryk­ker ned, « for­tæl­ler klub­di­rek­tør Sø­ren Poul­sen.

Han for­kla­rer den op­sigtsvæk­ken­de mel­ding med, at klub­ben ik­ke har pla­ner om at væ­re spe­ci­el ak­tiv i som­me­rens trans­fer­vin­due. Go­mes til Ki­na » Vi er vil­li­ge til at in­ve­ste­re i hold­sam­men­sæt­nin­gen, så vi kan spil­le med i top­pen af Su­per­liga­en, « si­ger Sø­ren Poul­sen.

I 2015 solg­te Es­b­jerg fB spil-

. le­re for in­tet min­dre end 22,5 mio. kr. mod 15,7 mio. kr. i 2014.

Blandt an­dre røg Ed­di Go­mes til ki­ne­sisk fod­bold, mens Martin Pu­sic, Jakob An­ker­sen og Jonas Knud­sen blev solgt til hen­holds­vis FC Midtjyl­land, IFK Göte­borg og Ipswich.

» Al­le­re­de sid­ste som­mer in­ve­ste­re­de vi re­la­tivt tungt i spil­ler­trup­pen, men har af fl ere år­sa­ger ik­ke op­nå­et det ful­de afk ast af det end­nu. Vi ta­ger vo­res ak­tu­el­le pla­ce­ring i bun­den af Su­per­liga­en me­get al­vor­ligt. Men med ind­køb af blandt an­dre Ron­nie Schwartz, Jes­per Jør­gen­sen og An­dreas Nord­vik, har vi en for­håb­ning om og tro på, at vi vil væ­re i stand til at læg­ge af­stand til bund­plad­ser­ne og avan­ce­re i ta­bel­len i lø­bet af for­å­ret, « si­ger Sø­ren Poul­sen, der slår fast, at der i by­en Es­b­jerg er stor in­ter­es­se for fort­sat at ha­ve et hold i Su­per­liga­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.