De øde­lag­te om­klæd­nings­rum

BT - - SPOR­TEN -

SUP­POR­TER­NE JUB­LER AL­TID, når de­res klub hen­ter nye spil­le­re. Det sig­na­le­rer hand­le­kraft . Og det gi­ver håb. Men det kan be­stemt og­så gi­ve in­ter­ne pro­ble­mer. Spe­ci­elt når der er ta­le om ja­nu­ar- trans­fe­re, hvor der bli­ver hen­tet en tre- fi re nye spil­le­re ind fra den ene dag til den an­den, mens sæ­so­nen kø­rer for fuld tryk. Plud­se­lig er der nog­le af de etab­le­re­de spil­le­re, som fø­ler sig tru­et og må­ske end­da skal af­gi­ve de­res plads på hol­det, og den slags ryk­ker rundt på hie­rar­ki­et i en klub. Det kan gi­ve uro og splid og ’ øde­læg­ge om­klæd­nings­rum­met’, som man si­ger. Hvil­ket ik­ke er be­for­dren­de for de go­de re­sul­ta­ter.

I Pre­mi­er Le­ague var det i høj grad klub­ber­ne i bun­den, som brug­te ja­nu­ar til at hand­le. De seks ne­derst pla­ce­re­de klub­ber spen­de­re­de til­sam­men 900 mil­li­o­ner kro­ner, hvil­ket var over halv­de­len af Pre­mi­er Le­agu­es sam­le­de ud­læg. Det gi­ver mas­ser af me­ning, at det er de kri­se­ram­te klub­ber, der hand­ler, og de man­ge pen­ge vil i øv­rigt væ­re godt gi­vet ud, hvis de nye spil­le­re kan sør­ge for at af­vær­ge den tru­en­de nedryk­ning.

Det kan de ba­re langt fra al­tid. Og i vis­se til­fæl­de kan sto­re ind­køb væ­re med­vir­ken­de til at gø­re et hold dår­li­ge­re. Jeg vil hæv­de, at det har væ­ret til­fæl­det i Norwich og i Newcast­le.

Det sto­re pro­blem med trans­fe­re i ja­nu­ar er, at ud­bud­det af dyg­ti­ge spil­le­re er yderst be­græn­set. Hvis spil­le­re fun­ge­rer godt og le­ve­rer va­ren der, hvor de er, er de som ud­gangs­punkt ik­ke til salg midt i en sæ­son. Med min­dre at den kø­ben­de klub er vil­lig til at be­ta­le over­pris. En an­den si­tu­a­tion kan væ­re, at den på­gæl­den­de spil­ler fun­ge­rer dår­ligt i sin klub og der­for vil væ­re mu­lig at få fat på. SOM UD­GANGS­PUNKT VIL der der­for oft e væ­re ta­le om halvdår­li­ge spil­le­re, der bli­ver hen­tet for sto­re be­løb og til hø­je løn­nin­ger, for­di ud­bud­det er be­græn­set. Den slags kan sag­tens gi­ve mis­un­del­se i en trup, og­så for­di de nye spil­le­re som ud- gangs­punkt får ’ foræ­ret’ en plads på hol­det. For det er jo så­dan, det fun­ge­rer. De nye spil­le­re bli­ver sat di­rek­te ind i star­top­stil­lin­gen, for­di ma­na­ge­ren skal ret­fær­dig­gø­re si­ne in­ve­ste­rin­ger over for be­sty­rel­sen. Hvor­for skul­le vi el­lers ha­ve hen­tet dem? LAD OS KIG­GE på Norwich og Newcast­le, som beg­ge kæm­per en des­pe­rat kamp for ik­ke at ryk­ke ud af Pre­mi­er Le­ague.

Norwich hen­te­de i ja­nu­ar tre spil­le­re for små 200 mil­li­o­ner kro­ner:

Ivo Pin­to. Upå­ag­tet po­rtu­gi­ser fra Di­na­mo Za­greb. Langt fra det po­rtu­gi­si­ske lands­hold.

Timm Klo­se. Mar­gi­nal­spil­ler fra VfL Wol­fsburg. Re­ser­ve på det schweizi­ske lands­hold. Ste­ven Nais­mith. Bæn­ke­var­mer i Ever­ton. Da trio­en blev hen­tet ind, lå Norwich pla­ce­ret over nedryk­nings­stre­gen med 23 po­int i 22 kam­pe. Si­den er det ble­vet til et en­kelt po­int i syv kam­pe. De nye dren­ges an­komst har be­ty­det, at gar­ve­de Norwich- spil­le­re som an­fø­rer Rus­sell Mar­tin og play­ma­ker Wes Hoo­la­han har måt­tet en tur ud på bæn­ken, hvor de så har kun­net sid­de og kon­sta­te­re, at si­tu­a­tio­nen blot har for­vand­let sig til det vær­re. Ste­ven Nais­mith har i glimt gjort en for­skel, men Klo­se og Pin­to er hver­ken vær­re el­ler bed­re end dem, der spil­le­de i for­vej­en. De er ba­re dy­re­re i drift .

Hi­sto­ri­en om Newcast­le lig­ner den om Norwich, blot med den lil­le for­skel, at Newcast­le har brugt end­nu fl ere pen­ge. Nem­lig cir­ka 300 mil­li­o­ner kro­ner på fi re spil­le­re.

Jonjo Shel­vey. Hav­de di­sci­pli­næ­re pro­ble­mer i Swan­sea og var af sam­me grund ik­ke fast mand på hol­det.

An­d­ros Town­send. I i Tot­ten­ham eft er et sam­men­stød med en fy­sisk træ­ner. Ik­ke i nær­he­den af Tot­ten­hams hold.

Hen­ri Sai­vet. Cen­tral midt­ba­ne fra Bor­deaux. En spil­ler, in­gen hav­de hørt om i Eng­land, før han blev hen­tet til Newcast­le. Sey­dou Doum­bia. På le­je fra AS Ro­ma. Bund­li­ni­en er en anel­se bed­re i Newcast­le end i Norwich. In­den den nye kvar­tets an­komst hav­de Newcast­le hen­tet 18 po­int i 21 kam­pe. Si­den har man hen­tet pro­cen­tu­elt præ­cis det sam­me po­int­tal, nem­lig seks i syv kam­pe. Men, at Newcast­le har tabt fem af de se­ne­ste syv kam­pe, er sta­dig skuff en­de. Sta­tus for de nye spil­le­re er, at An­d­ros Town­send er ska­det, Hen­ri Sai­vet er fj er­de­valg på den cen­tra­le midt­ba­ne, mens Sey­dou Doum­bia til­sy­ne­la­den­de slet ik­ke kan bruges.

Så er der Jonjo Shel­vey til­ba­ge. Shel­vey er en me­get syn­lig spil­ler, der al­tid ger­ne vil ha­ve bol­den og er enormt in­vol­ve­ret i kam­pe­ne. Til gen­gæld er han og­så me­get tem­pe­ra­ments­fuld og kan nemt ta­be ho­ve­d­et i pres­se­de si­tu­a­tio­ner.

I Newcast­le er Shel­vey strø­get di­rek­te til tops i hie­rar­ki­et og har oven i kø­bet bå­ret an­fø­rer­bin­det i de se­ne­ste par kam­pe, hvor den nor­ma­le kap­ta­jan Fa­bri­cio Col­lo­ci­ni har væ­ret ude med en ska­de. Det kan og­så godt væ­re, at Shel­vey er den ret­te mand til job­bet, men der skal nok væ­re spil­le­re i Newcast­le, som tæn­ker at ’ det var li­ge­godt s……’

Man kan sag­tens an­læg­ge den syns­vin­kel, at dis­se for­kæ­le­de, højt be­tal­te fod­bold­spil­le­re ba­re skal ret­te ind til høj­re og le­ve med kon­kur­ren­cen, men så over­ser man, hvor fi nt­fø­len­de en me­ka­nis­me, et hie­rar­ki i et om­klæd­nings­rum kan væ­re.

For­di fod­bold­spil­le­re og­så ba­re er men­ne­sker.

MOR­TEN BRUUN, skri­ver hver uge i BT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.