Jan Øv Jør­gen­sen

BT - - SPORTEN - TAB­TE PU­STEN

mand i fi­na­len sid­ste år, ki­ne­se­ren Chen Long, over­ra­sken­de hav­de tabt i ot­ten­de­dels­fi­na­len til sin lands­mand, Xue Song.

» Jeg kom for at vin­de. Det gjor­de jeg ik­ke, « sag­de Jan Ø. Jør­gen­sen og gik vi­de­re med skuf­fel­sen ma­let ud over he­le an­sig­tet.

Xue Song be­sej­re­de i sin kvart­fi­na­le dan­ske Vik­tor Axel­sen med cif­re­ne 21- 19, 23- 25, 21- 11.

Som cif­re­ne an­ty­der, var der ud­solgt i tred­je sæt hos Vik­tor Axel­sen, som i sid­ste uge røg ud al­le­re­de i før­ste run­de af Ger­man Open, hvor den 22- åri­ge dan­sker kæm­pe­de med ma­ve­pro­ble­mer.

» Hvis jeg på for­hånd hav­de få­et at vi­de, at jeg vil­le nå kvart­fi­na­len ved All Eng­land, vil­le jeg ger­ne ha­ve ta­get den. Men nu står jeg al­li­ge­vel og er lidt skuf­fet, « sag­de Vik­tor Axel­sen ef­ter ne­der­la­get.

Skuf­fel­sen gjaldt især før­ste sæt, hvor Vik­tor Axel­sen før­te 17- 14, men hvor han al­li­ge­vel end­te med at ta­be til ki­ne­se­ren, der kun er 18 da­ge yn­gre end dan­ske­ren selv.

Til gen­gæld tog Vik­tor Axel­sen stik­ket hjem i det tæt­te an­det sæt.

» Jeg kæm­pe­de med alt, hvad jeg hav­de. Jeg kom­mer igen, « lød det fra fyn­bo­en.

Mixed­doub­len Chri­stin­na Pe­der­sen og Jo­a­chim Fi­s­cher er der­i­mod klar til se­mi­fi­na­len ef­ter sejr over ki­ne­ser­ne Wang Yilyu og Tang Jin­hua med cif­re­ne 25- 23, 21- 17.

Før­ste sæt var en tæt af­fæ­re, som Chri­stin­na Pe­der­sen til sidst af­gjor­de med en snu serv, mens an­det sæt ik­ke var så spæn­den­de.

Det dan­ske par mø­der æg­te­par­ret Ga­bri­el­le og Chris Adco­ck i se­mi­fi­na­len.

Dan­marks sid­ste del­ta­ger i her­re­sing­le- tur­ne­rin­gen, Hans- Kri­sti­an Vit­ting­hus, af­vik­le­de først sin kvart­fi­na­le mod Marc Zwie­b­ler fra Tys­kland ef­ter re­dak­tio­nens slut­ning.

LØR­DAG 12. MARTS 2016

.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.