Ny bøl­ge af do­ping på vej Hjer­te­me­di­ci­nen mel­do­ni­um er ble­vet brugt af hund­red­vis af sport­s­folk. Do­ping­be­kæm­per er sik­ker på, at det skyl­des stoff ets præ­sta­tions­frem­men­de eff ekt

BT - - SPORTEN -

SNYD sig af mel­do­ni­um. Ten­nis­stjer­nens for­kla­ring er, at hun har brugt præ­pa­ra­tet i syg­dom­sø­je­med og ik­ke var op­mærk­som på, at det plud­se­lig var ulov­ligt.

Den let­ti­ske pro­du­cent af mel­do­ni­um har eft er­føl­gen­de op­lyst, at den nor­ma­le be­hand­lings­tid er fi re til seks uger, hvil­ket sky­der ker­nen i Sha­ra­povas for­kla­ring ned. In­gen læ­ge­lig år­sag Di­rek­tø­ren i An­ti Do­ping Dan­mark, Mi­cha­el Ask, tror ik­ke, at no­gen at­le­ter har brugt mel­do­ni­um i syg­dom­sø­je­med.

» Jeg har svært ved at fo­re­stil­le mig, at man kan ha­ve hjer­te­pro­ble­mer - af stør­re be­tyd­ning - hvis man er to­pat­let, « si­ger Ask.

» Stoff et er stort set kun til­ladt i eks- sov­jet­sta­ter, så i Sha­ra­povas til­fæl­de kan det un­dre, hvor­dan en rus­ser, der har væ­ret bo­sat i USA si­den 1994, er kom­met i be­rø­ring med det. «

» Jeg tror ik­ke på hen­des for­kla- ring om, at der er læ­ge­li­ge grun­de, « si­ger an­tido­ping­di­rek­tø­ren.

Bri­tish Jour­nal of Sports Me­di­ci­ne be­ret­te­de tid­li­ge­re på ugen, at op mod 490 at­le­ter, der­i­blandt 13 me­dal­je­ta­ge­re, i 2015 be­nyt­te­de sig af mel­do­ni­um un­der Eu­ro­pe­an Ga­mes i Baku. Den­gang var stoff et på ob­ser­va­tions­li­sten, men lov­ligt.

» Det er et højt tal, og det er og­så der­for, at det er kom­met på den for­bud­te li­ste i år, for­di det bru­ges i præ­sta­tions­frem­men­de øje­med, « si­ger Mi­cha­el Ask.

» Så­dan er den evi­ge kamp i do­ping­be­kæm­pel­sen, hvor der kon­stant er in­nova­ti­ve men­ne­sker, der op­da­ger me­di­ka­men­ter - som i det­te til­fæl­de er til­tænkt hjer­te­pa­tien­ter - der vir­ker præ­sta­tions­frem­men­de, « si­ger han.

» Der går et styk­ke tid, før Wa­da la­ver et for­bud, for­di den vi­den­ska­be­li­ge bag­grund skal væ­re i or­den. «

» Det er et evigt kapløb, hvor myn­dig­he­der­ne al­tid vil væ­re lidt bag­ud, da man skal ta­ge hen­syn til rets­sik­ker­he­den og ri­me­lig­he­den over for at­le­ter­ne. «

» Man kan dra­ge en pa­ral­lel til epo i 1990’ er­ne, hvor man i en pe­ri­o­de godt vid­ste, at epo blev brugt, men fra dag til dag kan man ik­ke be­slut­te, at et stof skal gø­res ulov­ligt. Det kræ­ver et so­lidt læ­ge­fag­ligt vi­den­ska­be­ligt grund­lag, « si­ger Mi­cha­el Ask. MEL­DO­NI­UM Mel­do­ni­um bru­ges til at be­hand­le mang­len­de blod­gen­nem­strøm­ning til for­skel­li­ge de­le af krop­pen.

Præ­pa­ra­tet pro­du­ce­res i Let­land og er til­gæn­ge­ligt i de bal­ti­ske lan­de og Rusland.

Det In­ter­na­tio­na­le An­tido­pin­ga­gen­tur, Wa­da, har fra 2016 gjort mel­do­ni­um ulov­ligt, da man har fun­det det be­vi­se­ligt, at præ­pa­ra­tet kan sen­de stør­re mæng­der ilt ud til mus­k­ler­ne.

Wa­da be­slut­te­de at gø­re mel­do­ni­um ulov­ligt 16. sep­tem­ber 2015 med eff ekt fra 1. ja­nu­ar 2016.

Bri­tish Jour­nal of Sports Me­di­ci­ne op­ly­ser, at 490 at­le­ter, der­i­blandt 13 me­dal­je­ta­ge­re, mu­lig­vis har be­nyt­tet mel­do­ni­um un­der Eu­ro­pe­an Ga­mes i Baku sid­ste år. Fle­re at­le­ter har selv op­lyst, at de be­nyt­te­de mel­do­ni­um, mens an­dre er fun­det via do­ping­test.

Mel­do­ni­um blev fun­det in­den for 15 af de 21 idræts­gre­ne, der var på pro­gram­met ved Eu­ro­pe­an Ga­mes, op­ly­ser Bri­tish Jour­nal of Sports Me­di­ci­ne.

99 at­le­ter er te­stet po­si­ti­ve for brug af mel­do­ni­um i 2016, op­ly­ser Wa­da. Blandt an­dre er den rus­si­ske ten­nis­stjer­ne Maria Sha­ra­pova te­stet po­si­tiv. Wa­da op­ly­ser, at der er fl ere sa­ger på vej.

Wa­das straff eram­me for do­pings­nyd er fi re år. KIL­DER: The Gu­ar­di­an, New York Ti­mes og Ritzau.

GGGGGGGG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.