Ra­fa skal red­de Newcast­le

BT - - SPORTEN - RED­NINGS­KRANS

Ra­fa­el Be­ni­tez skal for­sø­ge at red­de Newcast­le end­nu en sæ­son i Pre­mi­er Le­ague. Den nor­den­gel­ske klub hy­re­de i går den tid­li­ge­re Li­ver­pool-, In­te­rog Re­al Madrid­træ­ner eft er fy­rin­gen af Ste­ve McCla­ren. Den 55- åri­ge spa­ni­er har 10 kam­pe til at få Newcast­le over nedryk­nings­stre­gen.

I øje­blik­ket ind­ta­ger klub­ben en næst­sid­ste­plads, men red­nings­ak­tio­nen vir­ker ik­ke helt umu­lig, da Newcast­le blot har et en­kelt po­int op til de lo­ka­le ri­va­ler fra Sun­der­land, der er pla­ce­ret li­ge over stre­gen.

Form­kur­ven pe­ger dog nedad med tre ne­der­lag i træk i Pre­mi­er Le­ague til Chel­sea, Sto­ke og se­ne­st Bour­ne­mouth.

Be­ni­tez’ før­ste kamp som ma­na­ger for Newcast­le er på man­dag, når klub­ben mø­der top­hol­det fra Lei­ce­ster.

Klub­di­rek­tør Lee Charn­ley vur­de­rer, at Newcast­le har fun­det den helt ret­te til at le­de hol­det gen­nem den svæ­re pe­ri­o­de frem mod sæ­so­n­af­slut­nin­gen.

» I Ra­fa har vi uden tvivl få­et en af de bed­ste ma­na­ge­re i Eu­ro­pa. «

» Han har væ­ret træ­ner for nog­le af de mest suc­ces­ful­de hold på hø­je­ste ni­veau, og vi er stol­te over, at han skal væ­re vo­res ma­na­ger, « si­ger Charn­ley til klub­bens hjem­mesi­de.

Be­ni­tez, der tid­li­ge­re på sæ­so­nen blev fy­ret i Re­al Madrid, har ind­gå­et en af­ta­le af tre års va­rig­hed. Re­al Madrid- an­gri­be­ren Ka­rim Ben­ze­ma er at­ter i spil til en plads i den fran­ske EM- trup til som­me­rens fod­bold­slut­run­de på hjem­me­ba­ne. Det sker, eft er at en ap­pel­dom­stol i Pa­ris har op­hæ­vet de­le af de re­strik­tio­ner, der var ble­vet på­lagt Ben­ze­ma i for­bin­del­se med un­der­sø­gel­sen om­kring hans rol­le i en sag om af­pres­ning af lands­holdskol­le­ga­en Mat­hieu Val­bu­e­na fra Ly­on. I be­gyn­del­sen af ok­to­ber kom det frem, at Ben­ze­ma mu­lig­vis age­re­de mel­lem­mand for en ven, der for­søg­te at af­pres­se Val­bu­e­na.

Re­al Madrid- spil­le­rens ven lå in­de med en se­x­op­ta­gel­se af Val­bu­e­na og den­nes hu­stru. For at hol­de op­ta­gel­sen skjult kræ­ve­de han en sum pen­ge af Ly­on- spil­le­ren. Ben­ze­mas rol­le i sa­gen bli­ver fort­sat un­der­søgt af en fransk an­kla­ger, men Det Fran­ske Fod­bold­for­bund, FFF, og land­stræ­ner Di­di­er Des­champs kan igen ud­ta­ge Ben­ze­ma, hvis man øn­sker ham til­ba­ge på hol­det.

Co­lom­bi­a­ne­ren Fer­nan­do Gavi­ria fra Etixx- Qu­i­ck­step- hol­det vandt 3. eta­pe i Tir­reno- Adri­a­ti­co. I en sprint pres­se­de han sig for­an au­stral­ske Ca­leb Ewan ( Ori­ca Gre­ened­ge) og ita­li­en­ske Elia Vi­vi­a­ni fra Sky- hol­det. I det sam­le­de regn­skab er Etixx- Qu­i­ck­step og­så i front, eta­pe­lø­bet fø­res af Zde­nek Sty bar, der er ni se­kun­der for­an nær­me­ste kon­kur­rent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.