D

BT - - INTERVIEW - Dor­te Han­sen

e gør hin­an­dens sæt­nin­ger fær­di­ge. Bog­sta­ve­ligt talt. Bå­de når de som Ale­xan­dra og Ale­xan­der Ahn­do­ril sid­der i den hvi­de læ­der­so­fa hjem­me i stu­en i Sto­ck­holm og for­tæl­ler om de­res pri­va­te og kar­ri­e­re­mæs­si­ge par­løb. Men ik­ke mindst når de skri­ver bø­ger sam­men un­der nav­net Lars Kep­ler.

Hvor man­ge ik­ke kan fo­re­stil­le sig no­get me­re kvæ­len­de end at væ­re sam­men med sin part­ner 24/ 7, har for­fat­ter­par­ret det om­vendt.

» Vi gør al­ting sam­men, « si­ger Ale­xan­dra Ahn­do­ril.

Li­ge­som i man­ge an­dre fa­mi­li­er er det og­så ar­bej­det, der bli­ver talt om, når Ale­xan­dra og Ale­xan­der Ahn­do­ril hand­ler ind, spi­ser af­tens­ma­den el­ler kø­rer til fa­mi­li­ens som­mer­hus uden for Sto­ck­holm. Men i det Ahn­do­ril­ske hjem er det ik­ke in­tri­ger mel­lem kol­le­ger el­ler che­fer, men in­tri­ger og per­so­ner i den kri­mi, de skri­ver på, der bli­ver vendt og dre­jet.

» Vi for­står hin­an­dens hver­dag. Jeg tror, at det vil­le væ­re svæ­re­re, hvis Ale­xan­der hav­de væ­ret kirurg, og jeg

We­e­kend - 12.03.2016

Fo­to Thron Ul­l­berg hav­de væ­ret gart­ner, og vi ar­bej­de­de med hver si­ne kol­le­ger og så kom hjem. For os er lyk­ken at gø­re al­ting sam­men, « si­ger Ale­xan­dra Ahn­do­ril og sen­der sin mand et af de dér blik­ke.

I den­ne uge ud­kom­mer Lars Kep­lers sjet­te roman på dansk. Si­den ud­gi­vel­sen i Sve­ri­ge i au­gust 2015, har ro­ma­nen solgt i 130.000 ek­sem­pla­rer .

Mod­sat de tid­li­ge­re bø­ger er ’ Play­gro­und’ en thril­ler – ik­ke en kri­mi. Bogel­ske­re ser el­lers ik­ke ud til at kun­ne få nok af kri­mi- gen­ren. Par­ret har solgt me­re end fem mil­li­o­ner bø­ger om kri­mi­nal­kom­mi­sæ­ren Joo­na Lin­na. Og suc­ces­ful­de sven­ske for­fat­te­re som Stieg Lars­son, Jan Gu­il­lou, Hen­ning Man­kell og Liza Mar­klund har sam­men med dan­ske for­fat­te­re som Jus­si Ad­ler- Ol­sen, An­na Grue og Sa­ra Blæ­del fyldt godt i top­pen af be­st­sel­ler- li­ster­ne i fle­re lan­de. Ale­ne Jus­si Ad­ler Ol­sens kri­mi­er har, si­den han de­bu­te­re­de i 1997, solgt me­re end ti mil­li­o­ner ek­sem­pla­rer i 124 lan­de. Iføl­ge ma­ga­si­net ’ Pen­ge’ tjen­te han rundt reg­net 30 mio. kr. i 2014.

I den­ne we­e­kend sam­les kri­milæ­se­re og - for­fat­te­re på årets dan­ske kri­mi­mes­se i Fængs­let i Hor­sens. Det er 15. gang, at der af­hol­des kri­mi­mes- se i Hor­sens, og på pro­gram­met er nog­le af ti­dens helt sto­re kri­mi- for­fat­ter­nav­ne fra bå­de ind- og ud­land, bl. a. El­se­beth Eg­holm, ame­ri­kan­ske Ka­rin Slaugh­ter og sven­ske Lars Kep­ler.

At der stod et æg­te­par bag nav­net Kep­ler, vid­ste in­gen, da den før­ste roman ’ Hyp­no­ti­sø­ren’ i 2009 blev en stor­sæl­lert blandt for­læg­ge­re på årets bog­mes­se i Lon­don. Al­le­re­de in­den ud­gi­vel­sen var den solgt til 28 lan­de. Pris – ti mil­li­o­ner sven­ske kr. Hy­pen om­kring et helt nyt navn og en bog­ti­tel, der end­nu ik­ke hav­de be­vist sit værd hos læ­ser­ne, vi­ser, hvor stor in­teres­sen er for kri­mi­er i dis­se år. Al­le for­lag drøm­mer om at lan­de det nye sto­re navn. Den næ­ste be­st­sel­ler.

Gen­nem­brud­det

Lars Kep­ler blev Ale­xan­dra og Ale­xan­der Ahn­do­rils nøg­le til det in­ter­na­tio­na­le for­fat­ter­gen­nem­brud. ’ Hyp­no­ti­sø­ren’var for­fat­ter­nes før­ste kri­mi. En gen­re, in­gen af dem hav­de be­skæf­ti­get sig med i de­res eg­ne for­fat­ter­ska­ber, men som de har el­sket at læ­se. Indtil vi­de­re er bo­gen ud­kom­met i 34 lan­de og har få­et fi­re op­føl­gen­de bind med sam­me ho­ved­per­son, og for­fat­ter­par­ret lover, at sjet­te bind er i hand­len, in­den året er om­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.