Spis eft er din cy­klus

BT - - SLANK -

Alt le­ven­de be­væ­ger sig i cy­klus­ser. Kvin­dens men­stru­a­tion, års­ti­der­ne, døg­net. Og­så vo­res for­dø­jel­se be­væ­ger sig i tre fa­ser hver på ca. ot­te ti­mer. Det be­ty­der, at uan­set hvad du gør ( sover, shop­per, læ­ser, træ­ner o. s. v.), så føl­ger di­ne in­dre or­ga­ner en sær­lig plan og et ske­ma­tisk ar­bej­de, der gør, at du får mest mu­lig ener­gi og mest mu­lig ud af den mad, du ind­ta­ger.

Der­for er det vig­tigt, at vi spi­ser, når or­ga­ner­ne er klar til at mod­ta­ge ma­den. Kon­se­kven­sen af at spi­se på de for­ker­te tids­punk­ter er nem­lig, at du kan ha­ve svært ved at ta­be dig.

Or­ga­nu­ret

I tra­di­tio­nel ki­ne­sisk me­di­cin ( TCM), ar­bej­der man med or­ga­nu­ret, hvil­ket be­ty­der, at man ta­ger hen­syn til, hvor­dan or­ga­ner­ne ar­bej­der, og hvor­når de sover. Karl- Ar­ne Stok­kan, pro­fes­sor i bi­o­lo­gi ved Uni­ver­si­te­tet i Trom­sø i Nor­ge, for­tæl­ler til vi­den­skab. dk at alt fra al­ger til men­ne­sker har en døgn­ryt­me. Ryt­men sty­res i høj grad af ly­set og veks­lin­gen mel­lem nat og dag, men va­ri­e­rer fra art til art. Må­ske ken­der du det at spi­se for sent og så våg­ne om mor­ge­nen uden at fø­le dig ud­hvilet? Jeg prø­ver al­tid at spi­se aft ens­mad før kl. 19.00. Jeg bo­e­de nog­le år i Portu­gal, hvor jeg drev en hel­se­farm, hvor folk kun­ne bo og bli­ve sun­de, slan­ke og kom­me i form. Når ar­bejds­da­gen var om­me, og jeg ik­ke selv gad at la­ve mad, gik min søn Sebastian og jeg ud for at spi­se. Når vi sad dér kl. 18.00 med kniv og gaff el pa­rat, hav­de tje­ne­ren vir­ke­lig svært ved at for­stå, at vi øn­ske­de at spi­se – al­le­re­de.

Folk fra Mid­del­havslan­de­ne er kendt for at spi­se sent. Må­ske er det der­for, de har be­hov for en sies­ta? For det kræ­ver ener­gi at for­dø­je mad. Men når du læg­ger dig til at sove, er det me­nin­gen, at krop­pen re­ge­ne­re­rer dig og di­ne cel­ler og ik­ke bru­ger tid på at skul­le for­dø­je.

Til­ba­ge til krop­pens cy­klus. Krop­pen har man­ge jobs, bl. a. at ren­se sig for aff alds­stoff er, ned­bry­de og for­dø­je mad og drik­ke­va­rer samt op­ta­ge næ­rings­stoff er til cel­ler­ne.

Al­le tre op­ga­ver ud­fø­res dag­ligt. Det er li­ge så vig­tigt at få næ­ring ind i cel­ler­ne, som det er, at ma­den bli­ver or­dent­ligt for­dø­jet og op­ta­get. Det sid­ste job er at ud­skil­le aff alds­stoff er. Hvis vi op­ho­ber aff alds­stoff er, går det ud over vo­res sund­hed og vi bli­ver ‘ for­gift ede’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.