’ Min mand tro­e­de, jeg spi­ste i smug’

Hel­le Sy­den­dal tog 29 ki­lo på. Al­le tro­e­de, det skyld­tes doven­skab, smug­spis­ning el­ler en midt­livskri­se. Det vi­ste sig at væ­re en syg­dom, der hav­de skyl­den. Men var der lang vej til den ret­te be­hand­ling

BT - - SLANK - Ma­rie Var­m­ing

HFo­to Claus Bech el­le Sy­den­dal var vant til at ha­ve respekt om sig. Hun er en kvin­de, der er kvik i ho­ve­d­et, dis­kus­sions­ly­sten, mor til to, re­dak­tør på en ræk­ke fag­me­di­er og lyk­ke­ligt gift.

Men det var ik­ke dét bil­le­de, hun hav­de af sig selv, da hun for ti år si­den slæb­te sig igen­nem det ene læ­ge­be­søg ef­ter det an­det.

» Jeg var en halv­fed, tu­den­de kvin­de i 40er­ne, som ik­ke blev ta­get al­vor­ligt, « hu­sker hun.

Hun kan ik­ke hu­ske præ­cis, hvor­når det be­gynd­te. Men i dag kan hun se, at hun bur­de ha­ve væ­ret i be­hand­ling, da hun fik sin yng­ste søn i 2002.

» Jeg var al­tid iskold, men tro­e­de, det var for­di, jeg var høj og tynd. Men sam­ti­dig var jeg be­gyndt at ta­ge på. «

Hun be­stil­te tid hos sin læ­ge, for­di hun vil­le ha­ve svar på, hvor­for hun blev ved med at ta­ge på. Hun hver­ken spi­ste me­re el­ler rør­te sig min­dre, end hun ple­je­de.

» Min læ­ge ane­de ik­ke, hvad der var galt. Men sag­de: ’ Hel­le, det er ik­ke let at ha­ve to børn, et fuld­tidsjob, sæt­te et hus i stand og sam­ti­dig bli­ve æl­dre’. «

Be­skyldt for snyd

I dag er hu­set lidt uden for Hol­bæk, hvor Hel­le Sy­den­dal ta­ger imod sam­men med en flok hunde, for længst istand­s­at. Hun la­ver kaf­fe, før hun for­tæl­ler sin hi­sto­rie, som hun ik­ke tø­ver med at kal­de ’ et svigt af di­men­sio­ner’.

For læ­gens råd var klart: Hel­le skul­le ba­re mo­tio­ne­re og spi­se sundt, så skul­le hun nok bli­ve slank igen.

» Jeg meld­te mig ind i et fit­nes­scen­ter, fik en per­son­lig træ­ner og en fy­si­o­te­ra­pe­ut. Men ef­ter tre uger spurg­te de, hvor­for jeg ik­ke fulg­te det pro­gram, de hav­de la­vet til mig. Jeg hav­de fulgt det til punkt og prik­ke. Al­li­ge­vel blev min form ik­ke bed­re, « hu­sker Hel­le Sy­den­dal.

Hun ve­je­de på det tids­punkt om­kring 70 kg og gik på kur med Vægt­kon­su­len­ter­ne. Det var græn­se­over­skri­den­de for den tid­li­ge­re slan­ke kvin­de, som al­drig før hav­de væ­ret på slan­ke­kur. Hvad vær­re var: Ku­ren hjalp ik­ke. Tværtimod tog hun 200 gram på om ugen. Igen op­le­ve­de hun, at folk ik­ke tro­e­de på hen­de. » Jeg fik skæl­dud, for­di jeg ik­ke fulg­te kost­pla­nen. Kon­su­len­ten kig­ge­de på mig og sag­de: ’ Hvis du føl­ger kost­pla­nen, ta­ber du et ki­lo om ugen. Bas­ta. «

En hver­dag i ko­ma

Selv­om væg­ten var et stort pro­blem, var det den over­væl­den­de træt­hed, som var det vær­ste.

» Tit lå jeg og sov på køk­kengul­vet, for­di der var var­me i gul­vet, og for­di jeg ik­ke or­ke­de at gå fra den ene en­de af hu­set til den an­den. Om nat­ten sov jeg i ski­dragt. Jeg hav­de så ondt i al­le led og mus­k­ler – når jeg skul­le rej­se mig, fo­re­gik det så­dan her, « si­ger Hel­le Sy­den­dal og skæ­rer an­sigt, mens hun støt­ter sig til bord­kan­ten og hi­ver sig op fra sto­len.

» Min søn var svøm­mer. Jeg tog tit med ud for at se ham svøm­me, men så snart jeg sat­te mig på de hår­de bæn­ke, faldt jeg i søvn. Når han kom op af van­det og spurg­te, om jeg hav­de set ham, sva­re­de jeg al­tid: ’ Ja, det var så flot, skat’, « si­ger Hel­le Sy­den­dal og smi­ler.

Ind imel­lem holdt hun ind til si­den i sin bil for at ta­ge en lur. An­dre gan­ge er hun våg­net i to­get, uden at vi­de,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.