Vel­kom­men til­ba­ge...

Til kik­se­ka­ge, forl­oren hare, fon­due og an­dre klas­si­ke­re. I ko­ge­bo­gen ‘ Mo­der­ne mor­mor­mad’ får ret­ter­ne en ny chan­ce

BT - - MAD - Di­a­na Mam­men ’ Mor­der­ne mor­mor mad’

MFo­to fra bo­gen ad­lav­ning er præ­get af ti­dens trends og ten­den­ser. Vi ser os sjæl­dent til­ba­ge, når vi ka­ster os over kød­gry­der­ne. Af sam­me grund står ma­den, som vo­res mor­mor la­ve­de, ik­ke højt på me­nu­en. Det vil ko­ge­bogs­for­fat­ter­ne Ditte Ingemann og Hélè­ne Wagn nu æn­dre på.

Oft e er det gam­le dan­ske køk­ken for­bun­det med fed mad med mas­ser af brun sovs og kar­to­fl er, men i ko­ge­bo­gen ‘ Mo­der­ne mor­mor­mad’, har for­fat­ter­ne fj er­net fed­tet og tænkt i grøn­ne­re al­ter­na­ti­ver.

» Man­ge af ret­ter­ne fra den­gang er så småt ved at gå i glem­me­bo­gen. Det er en skam, for de er jo en del af vo­res dan­ske mad­kul­tur. Der­for har vi prø­vet at gø­re ma­den me­re mo­der­ne og læk­ker, « for­tæl­ler Ditte Ingemann.

Du skal alt­så ik­ke læn­ge­re spi­se fri­ka­del­ler med sovs og kar­to­fl er. I 2016 spi­ser man fri­ka­del­ler med en kna­sen­de rå rød­kåls­sa­lat.

Kost­eks­pert Hen­rik Du­er ser ger­ne god, gam­mel­dags mad på tal­ler­ke­ner­ne – så læn­ge vi tæn­ker os om.

» Skæ­rer vi ned for kal­o­ri­er­ne og får no­get grønt til, er der in­gen pro­ble­mer i gam­mel, dansk mad, « si­ger han.

Fre­dagska­ge

Med ko­ge­bo­gen i hån­den kan du ka­ste dig over en sun­de­re ud­ga­ve af forl­oren hare, en klas­si­ker fra 1950er­ne, el­ler pa­ri­ser­bøff en fra 1960er­ne. Li­ge­som kik­se­ka­gen el­ler en om­gang fon­due fra 1970er­ne får de­res co­me­ba­ck.

» Fon­due kan la­ves på man­ge må­der, hvis det er med ma­gert kød og mas­ser af grønt­sa­ger, kan det sag­tens væ­re en mu­lig­hed til din aft ens­mad, « si­ger Hen­rik Du­er, men slår fast, at kik­se­ka­gen alt­så ik­ke skal spi­ses hver aft en.

» Des­sert er ge­ne­relt en dår­lig idé hver dag, men en lil­le ski­ve kik­se­ka­ge for­an fj ern­sy­net fre­dag aft en, ser jeg in­gen pro­ble­mer i, « si­ger han.

Sær­ligt én ret står for­fat­te­rens hjer­te nær.

» Min liv- og fa­vo­rit- ret er tar­te­let­ter. Det er min mor­mors sær­li­ge op­skrift , « si­ger Ditte Ingemann.

ud­kom­mer 17. marts på Samvir­kes for­lag 200,- kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.