Jeg har få­et en gen­brugs­ba­by

Børn ko­ster man­ge pen­ge, men ba­bylyk­ken kan kø­bes bil­li­ge­re, hvis du går ind for genbrug

BT - - SPAR DIG RIG -

Vi vil ger­ne ha­ve et barn me­re, men vi har sim­pelt­hen ik­ke råd’. Or­de­ne kom fra en kvin­de­lig pæ­da­gog i den bør­ne­ha­ve, hvor jeg for 13 år si­den ar­bej­de­de som pæ­da­gog­med­hjæl­per. Børn er da ik­ke no­get, man skal ha­ve ‘ råd’ til, tænk­te jeg, der selv var gravid med mit før­ste barn og vit­ter­ligt ik­ke hav­de skæn­ket kro­ner og øre en ene­ste tan­ke, da jeg en sen ( og kåd) nat­te­ti­me smed p- pil­ler­ne over ven­stre skul­der. Jeg var 26 år og hav­de in­gen er­fa­ring med kom­bi­na­tio­nen – børn og pen­ge. Det har jeg i dag. For et par uger si­den fik jeg mit an­det øn­ske­barn en lil­le pi­ge, der hed­der Ma­ri­an­ne ef­ter min mor. Børn er be­ko­ste­li­ge. De skal ha­ve tøj, mad, le­ge­tøj, møb­ler, trans­port­ud­styr. På ba­by­si­tet min­ma­ve. dk skøn­nes det, at en ba­by alt in­klu­siv, d. v. s. inkl. vand­for­brug, bat­te­ri­er til ba­by­a­larm etc. ko­ster 500.000 kr. – det før­ste år. Hol­der det stik, fin­der man et ’ Til salg’- skilt i vo­res ind­kør­sel om et år. Men vi be­hø­ver nok ik­ke at gå fra hus og hjem, for vi har få­et en gen­brugs­ba­by Med en smu­le nøjsom­hed og gen­brugs­ting spa­rer vi tu­sind­vis af pen­ge på ba­by­kon­to­en.

Hvad ko­ster en ba­by?

Kø­ber man nyt, ko­ster det hur­tigt kas­sen at få et barn. For­bru­ger­si­tet samvir­ke. dk op­ly­ser, at en ba­by det før­ste år ko­ster 38.429,- ale­ne i køb af ud­styr. Men kø­ber man alt ud­styr brugt, ko­ster ba­by­en kun 11.330 kr. Det er en for­skel på he­le 27.099 kr. Al­le ny­bag­te for­æl­dre bur­de gla­de­ligt vil­le spa­re 27.099 kr. ved at re- shop­pe bør­ne­gear. Men iføl­ge so­cio­log og frem­tids­for­sker Bir­t­he Lind­dal er genbrug til øn­skebør­ne­ne ik­ke al­tid godt nok. » Børn af vor tid er øn­skebørn. For man­ge for­æl­dre er kun det bed­ste godt nok. Det, der mat­cher ens stil og drøm­me. Det er ’ on­ce in a li­fe­ti­me’, at man har chan­cen for at gi­ve den gas med ba­byud­styr og lækre sa­ger til de små. Man­ge kø­ber ny bar­ne­vogn og nye spar­ked­rag­ter – til trods for at øn­skebørn kun er små i gan­ske kort tid. Det bed­ste er sjæl­dent genbrug, men genbrug kan sag­tens væ­re cool, hvis man for­står at spot­te de ’ rig­ti­ge’ brug­te ting i god kva­li­tet – der får pat­i­na, og som sag­tens kan hol­de til fem til seks børn. « Vo­res lil­le Ma­ri­an­ne er godt nok en sprit­ny øn­ske­prin­ses­se, men min kæ­re­ste og jeg er spar­som­me­li­ge gen­brugs­fre­aks, så det bed­ste for os er – godt, gam­melt og gen­brugt.

Kig i gem­mer­ne

Så en lør­dag to uger før min ter­min kør­te vi ind til kæl­der­rum­met i vo­res gam­le lej­lig­hed og hen­te­de al­le de ting, som min kæ­re­ste hav­de gemt fra si­ne to før­ste børn. Jeg vid­ste, der var me­get, men så me­get? Jeg sor­te­re­de bør­ne­tøj en hel we­e­kend og kun­ne søn­dag af­ten kon­sta­te­re, at det ene­ste, vi mang­ler – indtil Ma­ri­an­ne fyl­der 10 år – er en fly­ver­dragt til nu og her. La­ve­de for eks­pe­ri­men­tets skyld et en­kelt op­slag på Fa­ce­book, der i lø­bet af nul kom­ma fem gav mig alt det bør­ne­tøj, jeg kun­ne or­ke at hen­te rundt om­kring. Vi har ik­ke købt en ene­ste ny ting – over­ho­ve­det. Alt i alt har vi pun­get 1.250. kr. ud på et brugt pus­le­bord, et ba­de­kar, en hæn­ge­vug­ge, en kø­repo­se og et par an­dre små­ting. Barnevognen har vi få­et af min æld­ste søns far. Ma­ri­an­ne er det fjer­de barn, der hop­per rundt i den vogn. Brem­ser­ne er godt slid­te, men den vir­ker fint. Au­to­sto­len har vi få­et gra­tis af min ve­nin­de. Den har hen­des to børn sid­det i. Har du ik­ke, som os, stør­re børn og der­for en mas­se ting på la­ger, kan du skaf­fe man­ge ting gra­tis, hvis ba­re du åb­ner mun­den, bru­ger de so­ci­a­le me­di­er, gri­ber knog­len og spørg folk om­kring dig, som har æl­dre børn, om du må ar­ve el­ler lå­ne. De lø­ben­de ud­gif­ter til ble­er, vå­d­ser­viet­ter og sut­ter kan vi ik­ke helt ar­ve os fra. Men en ba­by be­hø­ver ik­ke at ko­ste en bon­de­gård. Vi kø­ber Re­ma 1000’ s ble­er til 26 kr. per pak­ke. Egent­lig vil­le vi helst bru­ge Li­be­ro Com­fort. Men vi sy­nes, de er for dy­re. Hvor an­dre glæ­des over at kø­be nye ting til ba­by, glæ­des jeg af at spa­re pen­ge på brug­te. De spa­re­de pen­ge har net­op gi­vet os råd til et par da­ges op­hold på et svensk ba­de­ho­tel i vin­ter­fe­ri­en for he­le fa­mi­li­en, der nu tæl­ler seks per­so­ner. Nå men, jeg må smut­te. Jeg skal i Lidl og hen­te en gra­tis ba­by­start­pak­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.